Η Eurobank έλαβε γνώση των σημερινών ανακοινώσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (ΕΤΑ), σχετικά με τα αποτελέσματα της Συνολικής Αξιολόγησης (ΣΑ) και αναγνωρίζει την επιτυχή έκβαση αυτής της άσκησης επί τη βάσει του ∆υναμικού Ισολογισμού, με αποτέλεσμα να μην προκύπτει κεφαλαιακό έλλειμμα, επισημαίνει σε ανακοίνωση της.

Λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση άλλων θετικών παραγόντων, ο δείκτης CET1 αυξάνεται στο πλαίσιο του ∆υναμικού ∆υσμενούς σεναρίου από 5,5% σε 9,5%.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι λαμβάνοντας υπ’ όψιν το ποσό των 2,9 δισ. ευρώ που αντλήθηκε από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2014, τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η Eurobank καλύπτει τα κεφαλαιακά όρια που ορίστηκαν για το σκοπό του AQR, οδηγώντας σε κεφαλαιακό δείκτη CET1 15,3%, μετά την προσαρμογή για την επίπτωση του AQR, σε σύγκριση με το όριο αναφοράς του 8%.

Επιπλέον, το έλλειμμα που εμφανίζεται επί τη βάσει του Στατικού ∆υσμενούς σεναρίου σχετίζεται με τη χρήση του 2013 ως σημείου αναφοράς, ο οποίος ήταν ένας χρόνος στον οποίο οι λειτουργικές επιδόσεις της Eurobank επηρεάστηκαν αρνητικά εξαιτίας συστημικών λόγων και ιδιαιτέρων για την Τράπεζα συνθηκών.

Η ΕΚΤ θα χρησιμοποιήσει το ∆υναμικό Σενάριο για την αξιολόγηση της κεφαλαιακής θέσης της Τράπεζας και έχει δηλώσει ότι η Eurobank «στην ουσία δεν παρουσιάζει κεφαλαιακή υστέρηση». Ως εκ τούτου, τονίζεται στην ανακοίνωση, η Eurobank ανταποκρίνεται στα κεφαλαιακά όρια της ΣΑ τόσο στο Βασικό, όσο και στο ∆υσμενές σενάριο, χωρίς να παρουσιάζει κεφαλαιακό έλλειμμα.

Περαιτέρω, οι κατωτέρω παράγοντες δημιουργούν ένα πλεόνασμα κεφαλαίων ύψους 1,4 δισ. ευρώ , αυξάνοντας τον κεφαλαιακό δείκτη CET1 στο πλαίσιο του ∆υναμικού ∆υσμενούς σεναρίου από 5,5% σε 9,5%:

1) Η θετική επίπτωση 315 εκατ. ευρώ που προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ των πραγματικών προβλέψεων εσόδων για το 9μηνο του 2014 σε σχέση με εκείνα που χρησιμοποιήθηκαν ως παραδοχή στο ∆υναμικό ∆υσμενές σενάριο, οδηγούν σε μια αύξηση του κεφαλαιακού δείκτη CET1 κατά 90 μονάδες βάσης.

2) Επιπροσθέτως, η εποπτική αντιμετώπιση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σύμφωνα με την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση (υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της ένταξης στις προβλέψεις του νέου νομοθετικού πλαισίου από την επικείμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας στις 7 Νοεμβρίου 2014), έχει θετικό αντίκτυπο στο ∆υναμικό ∆υσμενές Σενάριο κατά 1,1 δισ. ευρώ ή 318 μονάδες βάσης.

Επιπροσθέτως, έχουμε υποβάλει προς έγκριση την εφαρμογή της μεθόδου των εσωτερικών συστημάτων διαβάθμισης (IRB) για τον πιστωτικό κίνδυνο του στεγαστικού χαρτοφυλακίου του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (ύψους 4,9 δισ. ευρώ), από το οποίο αναμένεται κεφαλαιακή ωφέλεια περίπου 30 μονάδων βάσης.

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις