Μείωση κατά 1,6% παρουσίασε το δεύτερο τρίμηνο του 2015 το διαθέσιμο εισόδημα του τομέα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ), βάσει των στοιχείων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η μείωση οφείλεται κυρίως στον αύξηση των πληρωμών τρεχόντων φόρων εισοδήματος, πλούτου κλπ κατά 7,6% και στη μείωση των εισπράξεων των λοιπών τρεχουσών μεταβιβάσεων κατά 53,3%.
Η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και τωνΜΚΙΕΝ, αυξήθηκε κατά 1,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 32,7 δισ. ευρύ σε 33,1 δισ. ευρώ.
Το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών και των ΜΚΙΕΝ, ήταν -12,2% κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2015, σε σύγκριση με -9,0% το δεύτερο τρίμηνο του 2014.
Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το ίδιο χρονικό διάστημα:
– Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών μειώθηκαν μειώθηκαν κατά 4,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους
– Το ποσοστό των επενδύσεων του τομέα, ήταν 10,2% έναντι 10,6% το δεύτερο τρίμηνο του 2014
– Οι καθαρές δανειακές ανάγκες του τομέα της γενικής κυβέρνησης ανέρχονταν σε 1,1 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2014 που ήταν 0,6 δισ. ευρώ.