Η INTRALOT Ανώνυμη Εταιρεία Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες Τυχερών Παιχνιδιών ανακοινώνει την επιτυχή τιμολόγηση (pricing) της προσφοράς ομολογιών (Senior Notes) ύψους €250 εκατ., 6,750%, λήξεως το 2021 (οι «Ομολογίες») που πρόκειται να εκδοθούν από την εμμέσως ελεγχόμενη θυγατρική της, INTRALOT Capital Luxembourg S.A., ανώνυμη εταιρεία που λειτουργεί σύμφωνα το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου.

Διεθνείς επενδυτές και επενδυτικά κεφάλαια από την Ευρώπη και την Β. Αμερική επένδυσαν στις Ομολογίες.

Οι Ομολογίες προσφέρθηκαν σε τιμή έκδοσης 100,000% και είναι εγγυημένες από την INTRALOT Α.Ε. (η «Μητρική Εγγυήτρια»), την INTRALOT Global Securities B.V. (άμεση μητρική εταιρεία του Εκδότη) και ορισμένες έμμεσες θυγατρικές της INTRALOT Α.Ε.

Οι Ομολογίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Κατόπιν της απελευθέρωσης των εσόδων από την μεσεγγύηση κατά την ικανοποίηση ορισμένων προϋποθέσεων της χρηματοδότησης, τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν, μαζί με ταμειακά διαθέσιμα, για την αποπληρωμή των εναπομεινασών Ομολογιών ποσού €276,7εκ., 9,750%, λήξεως 2018 (οι «Ομολογίες»).

Η Πρόταση Επαναγοράς αναμένεται να λήξει στις 23 Σεπτεμβρίου 2016 (εκτός αν παραταθεί), και σε περίπτωση που απομείνουν Ομολογίες λήξεως 2018 μετά το κλείσιμο της Πρότασης Επαναγοράς, θα εξαγοραστούν πλήρως σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξόφλησης της σχετικής σύμβασης.

Ο κ. Αντώνιος Κεραστάρης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRALOT, δήλωσε:

“Η θερμή υποδοχή των ομολογιών που προσφέραμε σήμερα αποτελεί ισχυρή αναγνώριση των διεθνών αγορών για τις επιτυχίες και τις προοπτικές της ΙNTRALOT. Σήμερα πετύχαμε την έκδοση ομολογιών ύψους €250 εκατ. με επιτόκιο 6,750% για την αναχρηματοδότηση υφισταμένων ομολογιών με επιτόκιο 9,750% μειώνοντας δραματικά το κόστος δανεισμού και επιβεβαιώσαμε την πιστοληπτικής αξιολόγηση της INTRALOT από τους διεθνείς οίκους.

Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από το υψηλό επίπεδο των επενδυτών που συμμετείχαν σήμερα στην έκδοση και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη προς την εταιρεία μας. Αυτή η εξέλιξη θα μας δώσει σημαντική ώθηση για την επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής ανάπτυξης μας, η οποία βασίζεται σε δύο πυλώνες, ένα ενισχυμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών, και μια σειρά στρατηγικών συνεργασιών σε όλον τον κόσμο.”

Σημαντική Σημείωση

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί πρόταση προς αγορά ή παρότρυνση για την αγορά των Ομολογιών ούτε θα υπάρξει προσφορά ή πώληση των Ομολογιών στις οποίες αναφέρεται η παρούσα ανακοίνωση σε καμία δικαιοδοσία, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, στην οποία τέτοιου είδους πρόταση ή πώληση απαγορεύεται.

Οι Ομολογίες δεν έχουν καταχωρισθεί σύμφωνα με το United States Securities Act του 1933, ως ισχύει (στο εξής ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών») και δεν είναι δυνατόν να προσφερθούν ή πωληθούν στις Η.Π.Α. άνευ καταχώρισης σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών ή άνευ σχετικής εξαίρεσης από τις προϋποθέσεις καταχώρισης σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών.

Η παρούσα ανακοίνωση διανέμεται και απευθύνεται αποκλειστικά προς:

(i) πρόσωπα εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου,

(ii) πρόσωπα εντός του Ηνωμένου Βασιλείου που εφόσον πληρούν τους όρους του επαγγελματία επενδυτή (όπως αυτός ορίζεται στο Άρθρο 19 (5) του Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (ο «Κανονισμός περί Χρηματοοικονομικής Προώθησης»)),

(iii) πρόσωπα που εμπίπτουν στο Άρθρο 43 του Κανονισμού περί Χρηματοοικονομικής Προώθησης ή

(iv) οιαδήποτε άλλα πρόσωπα στα οποία δύναται να λάβει χώρα νομίμως σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Χρηματοοικονομικής Προώθησης (όλων των εν λόγω προσώπων αναφερομένων από κοινού ως τα «σχετικά πρόσωπα»).

Οι επενδύσεις με τις οποίες η παρούσα ανακοίνωση σχετίζεται είναι διαθέσιμες μόνο σε, καθώς και τυχόν πρόσκληση, πρόταση ή συμφωνία εγγραφής, αγοράς ή άλλου είδους απόκτησης τέτοιων επενδύσεων θα είναι διαθέσιμη μόνο σε, ή θα αφορά μόνο στα, σχετικά πρόσωπα.

Οιοδήποτε πρόσωπο που δεν περιλαμβάνεται στην έννοια των σχετικών προσώπων δεν θα πρέπει να ενεργεί σύμφωνα με ή να βασίζεται στο παρόν έγγραφο ή στο περιεχόμενό του.

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά μόνο στα σχετικά πρόσωπα και δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από μη σχετικά πρόσωπα.

Στα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, η παρούσα ανακοίνωση αφορά μόνο στα πρόσωπα που εμπίπτουν στην έννοια των «ειδικών επενδυτών» υπό την έννοια του άρθρου 2(1)(ε) της Οδηγίας 2003/71/ΕΕ (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η «Οδηγία περί Ενημερωτικού Δελτίου»).

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί διαφήμιση για τους σκοπούς των εφαρμοστέων μέτρων που υλοποιούν την Οδηγία περί Ενημερωτικού Δελτίου.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της INTRALOT Α.Ε. καθώς οιασδήποτε ιστοσελίδας στην οποία μπορεί οποιοσδήποτε χρήστης του διαδικτύου να μεταβεί από την ιστοσελίδα της INTRALOT Α.Ε. δεν αποτελεί μέρος ή περιλαμβάνεται στην παρούσα ανακοίνωση.

Η διανομή της παρούσας ανακοίνωσης σε συγκεκριμένες δικαιοδοσίες δύναται να περιορίζεται από το νόμο.

Τα πρόσωπα τα οποία αποκτούν στην κατοχή τους την παρούσα ανακοίνωση πρέπει να ενημερώνονται και προσέχουν τους εν λόγω περιορισμούς. Τυχόν έλλειψη συμμόρφωσης με τους εν λόγω περιορισμούς δύναται να αποτελέσει παραβίαση των νόμων περί κινητών αξιών της εν λόγω δικαιοδοσίας.

Εν σχέσει προς τις Ομολογίες:

(i) Δεν θα υποβληθεί δημόσια πρόταση κατά την έννοια του Ν. 3401/2005, του άρθρ. 10 του 876/1979, του άρθρου 8α του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 3461/2006 (όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν) και

(ii) Ουδεμία διαφημιστική καταχώρηση, δήλωση ή ανακοίνωση έχει τεθεί ή πρόκειται να τεθεί υπόψη, εγκριθεί ή επιτραπεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3401/2005, του άρθρ. 10 του 876/1979, του άρθρου 8α του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 3461/2006 (όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν), εντός, από ή αναφορικά με την Ελληνική Επικράτεια.

Κανένα έγγραφο προσφοράς των Ομολογιών δεν έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις