ΚΕΠΕ: Οι επιδόσεις της Ελλάδας στον τομέα του επιχειρείν

ΚΕΠΕ: Οι επιδόσεις της Ελλάδας στον τομέα του επιχειρείν
«Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα στη διευκόλυνση του επιχειρείν, θα πρέπει να συνεχίσει την υλοποίηση δομικών μεταρρυθμίσεων» όπως σημειώνει το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών.

Όπως αναφέρει το ΚΕΠΕ, πολλές από τις μεταρρυθμίσεις που έχει εφαρμόσει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουν διευκολύνει σε σημαντικό βαθμό το ελληνικό επιχειρείν, κυρίως όσον αφορά την έναρξη επιχείρησης και τη διεξαγωγή διασυνοριακού εμπορίου. Ωστόσο, η χώρα καταλαμβάνει την τελευταία θέση μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ με υψηλό εισόδημα βάσει του συνολικού δείκτη ευκολίας του επιχειρείν που υπολογίζει η Παγκόσμια Τράπεζα σε σχετική έκθεσή της. Για τη χαμηλή αυτή επίδοση φαίνεται να ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό οι πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες στη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας και στην εφαρμογή των συμβάσεων διαμέσου της δικαστικής οδού.

«Συνολικά λοιπόν, συμπεραίνουμε ότι, παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα στη διευκόλυνση του επιχειρείν, θα πρέπει να συνεχίσει την υλοποίηση δομικών μεταρρυθμίσεων, καθώς φαίνεται να υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης κυρίως όσον αφορά τους τομείς καταχώρισης ακίνητης περιουσίας και την εφαρμογή των συμβάσεων μέσω των δικαστηρίων. Η απλοποίηση των διαδικασιών, η μείωση της γραφειοκρατίας, του χρόνου και του κόστους διεκπεραίωσης των απαιτούμενων ενεργειών, κατά περίπτωση, κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να δημιουργηθεί στη χώρα ένα "φιλικό" ρυθμιστικό περιβάλλον που θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις και την ανάληψη καινοτόμων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών».

Επίδοση στους επιμέρους τομείς άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας

Η εξέταση των επιμέρους δεικτών, σύμφωνα με το ΚΕΠΕ, δείχνει σε ποιους συγκεκριμένους τομείς άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας το ρυθμιστικό περιβάλλον δυσχεραίνει το ελληνικό επιχειρείν και σε ποιους το διευκολύνει.

Συγκριτικά με το μέσο επίπεδο των χωρών του ΟΟΣΑ υψηλού εισοδήματος, το κανονιστικό-νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα φαίνεται να εγείρει σημαντικά εμπόδια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κυρίως όσον αφορά στην καταχώριση της ακίνητης περιουσίας και στην εφαρμογή των συμβάσεων μέσω της δικαστικής οδού.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ελλάδα απαιτούνται 10 συνολικά διαδικασίες για τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας (π.χ. κατάρτιση τοπογραφικού σχεδίου και έκδοση συναφών πιστοποιητικών από μηχανικούς, προετοιμασία της συμφωνίας μεταβίβασης από δικηγόρο, έκδοση απαιτούμενων πιστοποιητικών από την Εφορία και το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δήλωση της πράξης μεταβίβασης στο Υποθηκοφυλακείο και εγγραφή στο Κτηματολόγιο) ενώ στις χώρες του ΟΟΣΑ υψηλού εισοδήματος απαιτούνται, κατά μέσο όρο, μόλις 5 διαδικασίες.

Επίσης, ο μέσος χρόνος εκδίκασης μιας εμπορικής διαφοράς σε δικαστήριο της Αθήνας είναι 1.580 ημέρες, όταν ο αντίστοιχος χρόνος σε μια μέση χώρα του ΟΟΣΑ υψηλού εισοδήματος είναι μόνο 575 ημέρες.

Στον αντίποδα, το κανονιστικό πλαίσιο στην Ελλάδα παρουσιάζεται αρκετά ευνοϊκό όσον αφορά το διασυνοριακό εμπόριο και κυρίως τις εισαγωγές προϊόντων, με το κόστος εκτελωνισμού και ελέγχων σε μια τυπική περίπτωση εισαγόμενων εμπορευμάτων να είναι μηδενικό, έναντι 115 δολαρίων στη μέση χώρα του ΟΟΣΑ υψηλού εισοδήματος.

Στους τομείς καταχώρισης ακίνητης περιουσίας και εφαρμογής συμβάσεων η Ελλάδα παρουσιάζει τη χειρότερη επίδοση σε σχέση με τις άλλες χώρες, κατέχοντας την 141η και 133η θέση, αντίστοιχα. Στην Ελλάδα για την καταχώριση/μεταβίβαση ακινήτων απαιτούνται κατά μέσο όρο 20 ημέρες, ενώ στην Πορτογαλία μόνο μία και στην Ολλανδία 2,5 ημέρες. Επίσης, απαιτείται σχεδόν τετραπλάσιος χρόνος για την εκδίκαση μιας τυπικής εμπορικής διαφοράς σε δικαστήριο της Αθήνας (1.580 ημέρες) σε σχέση με τη Γαλλία (395 ημέρες) και την Αυστρία (397 ημέρες). Εντούτοις, αξίζει να σημειωθεί η υψηλή θέση της Ελλάδας στην κατάταξη με βάση τον δείκτη του διεθνούς εμπορίου (29η θέση), η οποία υποδηλώνει ευνοϊκότερο ρυθμιστικό πλαίσιο διεξαγωγής διασυνοριακού εμπορίου συγκριτικά με άλλες χώρες του ΟΟΣΑ, ανάμεσά τους και τη Γερμανία (38η θέση), στην οποία οι διαδικασίες προετοιμασίας σχετικών εγγράφων και εκτελωνισμού είναι περισσότερο χρονοβόρες και κοστίζουν περισσότερο.

Σχετικά καλή παρουσιάζεται η επίδοση της Ελλάδας και στον δείκτη έναρξης επιχείρησης όπου κατέχει την 56η θέση στην παγκόσμια κατάταξη έναντι της 114ης θέσης της Γερμανίας και της 111ης θέσης της Αυστρίας. Στην Ελλάδα μπορεί πλέον να ιδρυθεί μια επιχείρηση χωρίς να απαιτείται ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο, ενώ το αντίστοιχο κόστος για μια επιχείρηση στη Γερμανία ανέρχεται στο 33% περίπου του κατά κεφαλήν εισοδήματος της χώρας. Επιπρόσθετα, ο συνολικός απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση των διαδικασιών έναρξης της επιχείρησης είναι 13 ημέρες στην Ελλάδα, ενώ στην Αυστρία ανέρχεται στις 21 ημέρες.

Εξετάζοντας τη διαχρονική εξέλιξη των εν λόγω δεικτών για την Ελλάδα τα τελευταία τρία έτη (2014-2016) παρατηρούνται πολύ μικρές μεταβολές τόσο στον γενικό δείκτη όσο και στους επιμέρους δείκτες. Σε σχέση με το 2015, η βαθμολογία της χώρας έμεινε αμετάβλητη στους 7 από τους 10 δείκτες. Μικρή μείωση καταγράφηκε στον δείκτη της καταβολής φόρων (στο 78,22% από 78,65%), η οποία φαίνεται να σχετίζεται με την αύξηση του εταιρικού φορολογικού συντελεστή. Από την άλλη πλευρά, μικρή αύξηση παρουσίασε ο δείκτης της καταχώρισης ακίνητης περιουσίας καταγράφοντας την πρόοδο που σημείωσε η Ελλάδα στην ευκολία μεταβίβασης ακινήτων, λόγω μείωσης του φόρου μεταβίβασης περιουσίας και της κατάργησης της απαίτησης σχετικά με την υποβολή πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας.

Τέλος σημειώνεται ότι πρόσφατες σημαντικές μεταρρυθμίσεις έλαβαν χώρα στον τομέα εφαρμογής των συμβάσεων με την εισαγωγή αυστηρότερων κανόνων για αναβολές, επιβάλλοντας προθεσμίες στις δικαστικές αποφάσεις και περιορίζοντας τις προσφυγές που μπορούν να κατατεθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκτέλεσης των συμβάσεων. Η πρόοδος όμως αυτή δεν αποτυπώθηκε στον σχετικό δείκτη, καθώς φαίνεται ότι και άλλες χώρες προέβησαν σε μεταρρυθμίσεις που διευκόλυναν την εφαρμογή των συμβάσεων διαμέσου των δικαστηρίων.