Σε σύσταση μαθηματικών αποθεμάτων ή/και σε σύσταση αποθέματος μη δεδουλευμένων εισφορών ή/και αποθέματος εκκρεμών ζημιών, ανάλογα με τη φύση των κινδύνων που καλύπτουν και των παροχών που χορηγούν, υποχρεούνται τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ).
Αυτό ορίζει απόφαση του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Αναστάσιου Πετρόπουλου, η οποία δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια». Επιπλέον, τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, αναλόγως των κινδύνων που καλύπτουν και των παροχών που χορηγούν, υποχρεούνται σε χωριστή τήρηση των αντίστοιχων αποθεμάτων.
Στοιχεία που υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή (ΕΑΑ) και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:
1. α. Κάθε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης που έχει την έδρα του ή το κύριο διοικητικό του κατάστημα στην Ελλάδα, καταρτίζει άπαξ και επανεξετάζει τουλάχιστον ανά τριετία γραπτή Δήλωση των Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής του Ταμείου.
β. Στο περιεχόμενο της Δήλωσης θα πρέπει τουλάχιστον να περιλαμβάνονται θέματα, όπως οι μέθοδοι μέτρησης του επενδυτικού κινδύνου, οι εφαρμοζόμενες τεχνικές διαχείρισης του κινδύνου και η στρατηγική κατανομή των στοιχείων του ενεργητικού όσον αφορά τη φύση και τη διάρκεια των συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων.
γ. Η Δήλωση Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής υποβάλλεται α) ηλεκτρονικά σε επεξεργάσιμα αρχεία και β) σε έντυπη μορφή, σε ξεχωριστό έντυπο, άπαξ, εντός μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, καθώς και αμέσως μετά από κάθε αναθεώρησή της, με υπογραφή του αρμόδιου οργάνου του Ταμείου. Η υποβολή της Δήλωσης γίνεται στην αρμόδια Υπηρεσία του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στη συνέχεια, η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κοινοποιεί τη Δήλωση στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
δ. Η Δήλωση Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής κοινοποιείται από τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης στα μέλη και τους δικαιούχους ή στους εκπροσώπους τους, όπου αυτό προβλέπεται, κατόπιν αιτήματος.
ε. Τα ΤΕΑ οφείλουν να αναθεωρούν τη Δήλωση, αμέσως μετά από οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή της επενδυτικής τους πολιτικής.
2. Αποδεικτικά στοιχεία συνοχής αρχών Επενδυτικής Πολιτικής
Κάθε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, με το κλείσιμο της οικονομικής του χρήσης και όχι αργότερα από την 31η Μαρτίου κάθε έτους, υποβάλλει στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποδεικτικά στοιχεία για τη συνοχή των αρχών της επενδυτικής του πολιτικής, στα οποία αναφέρονται οι αποκλίσεις στις αποδόσεις και τοποθετήσεις των επενδυθέντων περιουσιακών στοιχείων έναντι των προγραμματισθέντων.
3. Απόδειξη καταβολής εισφορών
Με το κλείσιμο κάθε οικονομικής χρήσης, υποβάλλεται στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή ειδικό έντυπο απόδειξης καταβολής των εισφορών, στην οποία αποτυπώνονται οι αποκλίσεις από τις αναλογούσες εισφορές ανά μήνα και συνολικά για το έτος.
4. Περιουσιακή κατάσταση
α) Κάθε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης τηρεί υποχρεωτικά αναλυτική κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου κατά κατηγορία περιουσιακών στοιχείων (μετοχές, ακίνητα, ομόλογα, μετρητά, κλπ) και υποχρεώσεων (τεχνικά αποθέματα, περιθώριο φερεγγυότητας), με τα αντίστοιχα πλήρη χαρακτηριστικά τους. Τα στοιχεία αυτά τηρούνται ηλεκτρονικά σε μητρώο περιουσιακών στοιχείων, που καλύπτουν τα τεχνικά αποθέματα και σε μητρώο λοιπής περιουσίας.
Επίσης, τηρείται ηλεκτρονικά και το ημερολόγιο μεταβολών περιουσιακών στοιχείων, που καλύπτουν τα τεχνικά αποθέματα (ασφαλιστικής τοποθέτησης). Η τήρηση, η επάρκεια των ηλεκτρονικών συστημάτων τήρησης, η υποβολή προς την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, αλλά και η διασφάλιση δυνατότητας ελέγχου από την Εποπτική Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, αποτελεί αφενός μεν ευθύνη των προσώπων που, ειδικότερα, προσδιορίζονται σε κάθε μία από τις διατάξεις της παρούσας αφετέρου δε συλλογικά των μελών των διοικητικών συμβουλίων των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.
β) Το μητρώο περιουσιακών στοιχείων, που καλύπτουν τα τεχνικά αποθέματα, τηρείται με ευθύνη του αρμόδιου οργάνου, που ορίζεται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Ταμείου, σε ξεχωριστά κεφάλαια συνταξιοδοτικών παροχών (εφάπαξ ή περιοδικών) και ασφαλίσεων κινδύνων (παροχές που καταβάλλονται σε περίπτωση θανάτου, ανικανότητας, νοσηρότητας, κλπ). Η τήρηση του είναι συνεχής και ηλεκτρονική και απεικονίζει ανά πάσα στιγμή το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης, που διατίθεται για κάλυψη των τεχνικών αποθεμάτων. Το μητρώο αυτό τίθεται άμεσα στη διάθεση της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, σε κάθε περίπτωση εποπτικού ελέγχου.
γ) Το μητρώο λοιπής περιουσίας περιλαμβάνει, με ευθύνη του αρμόδιου οργάνου, που ορίζεται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Ταμείου, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης, που δεν εντάσσονται στο μητρώο περιουσιακών στοιχείων, που καλύπτουν τα τεχνικά αποθέματα και υποβάλλεται κατ’ ελάχιστον κάθε τρίμηνο, στο τέλος αυτού, καθώς και σε ενδιάμεσες χρονικές στιγμές, μετά από σχετικό αίτημα της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.
δ) Η τήρηση του ημερολογίου μεταβολών περιουσιακών στοιχείων, που καλύπτουν τα τεχνικά αποθέματα, είναι συνεχής και ηλεκτρονική. Αυτό ενημερώνεται καθημερινά, εφόσον υπάρχουν μεταβολές, ώστε να διασφαλίζεται ημερολογιακή καταγραφή και παρακολούθηση των πραγματοποιηθέντων ημερήσιων μεταβολών επί των περιουσιακών στοιχείων, που καλύπτουν τα τεχνικά αποθέματα. Το ημερολόγιο τίθεται άμεσα στη διάθεση της Εποπτικής Αρχής, σε κάθε περίπτωση εποπτικού ελέγχου.
ε) Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης υποβάλλουν στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή το μητρώο περιουσιακών στοιχείων, που καλύπτουν τα τεχνικά αποθέματα και το μητρώο λοιπής περιουσίας ανά τρίμηνο, με ημερομηνία αναφοράς την τελευταία εργάσιμη ημέρα του εξεταζόμενου τριμήνου και το αργότερο εντός μηνός από το κλείσιμο εκάστου τριμήνου. Τα εν λόγω μητρώα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, σε επεξεργάσιμα αρχεία και εγγράφως, με υπογραφή του αρμόδιου οργάνου και έγγραφη έγκριση του ΔΣ. Τα ΤΕΑ υποχρεούνται να υποβάλουν στην ΕΑΑ οποιοδήποτε σχετικό αρχείο ή τμήμα του και εκτάκτως, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Αρχής, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του.
Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις