Εγκρίθηκε από το υπουργείο Οικονομίας το αρχείο των Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για τη Δράση «Επιχειρούμε Έξω – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό», για την αποσαφήνιση και διευκρίνιση σημείων, κατά το στάδιο της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.

Αναλυτικά, όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια, οι 30 πιο συχνές ερωτήσεις που αφορούν στη δράση, με τις απαντήσεις τους, είναι οι εξής:

1. Στα αιτήματα ενδιάμεσης επαλήθευσης – πιστοποίησης του Δικαιούχου η δαπάνη αμοιβής του συμβούλου για τη διαχείριση -παρακολούθηση υλοποίησης του έργου εφόσον προσκομιστεί τιμολόγιο πλήρως εξοφλημένο αξίας 1.000,00Euro (χωρίς ΦΠΑ) πιστοποιείται στο σύνολό της παρόλο που δεν έχει ολοκληρωθεί το επενδυτικό σχέδιο;

Η δαπάνη αμοιβής του συμβούλου για τη διαχείριση – παρακολούθηση του έργου στα αιτήματα ενδιάμεσης επαλήθευσης πιστοποιείται ανάλογα με το ποσοστό υλοποίησης του αιτήματος επαλήθευσης που υποβάλλεται από το Δικαιούχο.

2. Στα αεροπορικά εισιτήρια είναι επιλέξιμοι οι φόροι-τέλη αεροδρομίου;

Ναι είναι επιλέξιμοι, με τον περιορισμό μόνο της έκδοσης του εισιτηρίου μεταφοράς σε οικονομικής θέση, σύμφωνα με την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

3. Ποια έγγραφα συνιστούν έναρξη εργασιών ενός έργου;

Έγγραφα που συνιστούν έναρξη εργασιών ενός έργου αποτελούν ενδεικτικά: δελτία αποστολής δειγμάτων, συμβάσεις, έκδοση παραστατικών, πληρωμή μέρους ή/και εξόφληση δαπανών.

4. Τιμολόγιο που αφορά στην ηλεκτρονική επεξεργασία φωτογραφιών η οποία εντάσσεται στον σχεδιασμό πληροφοριακού εντύπου είναι επιλέξιμη δαπάνη; Αν ναι, εντάσσεται στο επιλέξιμο κόστος 1.000Euro ανά έντυπο;

Είναι επιλέξιμη δαπάνη και εντάσσεται στο κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/ων (πληροφορικού εντύπου).

5. Το κόστος για τον σχεδιασμό του περιπτέρου (πέραν της κατασκευής/διαμόρφωσής του) σε μία έκθεση είναι επιλέξιμη δαπάνη;

Το κόστος για τον σχεδιασμό του περίπτερου αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το πρόγραμμα καθώς αποτελεί μέρος της κατασκευής/διαμόρφωσης του περιπτέρου.

6. Η συμμετοχή σε διοργανώσεις όπως για παράδειγμα η συμμετοχή σε διοργανώσεις συνεδρίων, meetings, κλπ. εκδηλώσεων είναι επιλέξιμη για τη Δράση;

Όχι δεν είναι επιλέξιμη. Μόνο η συμμετοχή επιχειρήσεων σε εμπορικές εκθέσεις του εξωτερικού ως εκθέτης είναι επιλέξιμη σύμφωνα με την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, ως ισχύει.

7. Μπορούν σε μία εμπορική έκθεση του εξωτερικού, να συμμετέχουν παραπάνω από μία επιχειρήσεις στο ίδιο περίπτερο (π.χ. Μητρική, Θυγατρικές);

Δεν απαγορεύεται. Προσοχή όμως στις τιμολογήσεις και εξοφλήσεις δαπανών. Σύμφωνα με την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης «Επιχειρούμε Έξω» ως ισχύει, θα πρέπει αυτές : α) να είναι διακριτές σε κάθε ΑΦΜ – Δικαιούχο της Δράσης. β) να συνάδουν με το φωτογραφικό υλικό.

8. Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που καταβάλλονται ως προκαταβολές (καπάρο χώρου) σε εκθέσεις;

Είναι επιλέξιμες εφόσον καταβλήθηκαν μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης σύμφωνα με το οριζόμενα στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης ως ισχύει, και υποβάλλονται προς πιστοποίηση ως στοιχείο εξόφλησης δαπανών που έχουν υλοποιηθεί ως Φυσικό και Οικονομικό αντικείμενο.

9. Είναι επιλέξιμες δαπάνες αγοράς εξοπλισμού;

ΟΧΙ, δεν είναι επιλέξιμες. Επιλέξιμες είναι ΜΟΝΟ οι δαπάνες ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ εξοπλισμού προς χρήση στην έκθεση.

10. Τι εννοούμε με τη φράση «εκπρόσωποι της επιχείρησης»; Μπορούν να είναι στελέχη με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου με ΑΠΥ (π.χ. μηχανικοί ή στελέχη marketing για παράδειγμα);

Ως εκπρόσωποι της επιχείρησης νοούνται: Ιδιοκτήτες, ο Νόμιμος Εκπρόσωπος, Στελέχη Εργαζόμενοι, Αντιπρόσωποι, Συνεργάτες-Λοιπά Πρόσωπα (π.χ. μηχανικοί και τα στελέχη marketing με σύμβαση έργου). Υπενθυμίζεται ότι επιλέξιμα είναι τα κόστη μέχρι τεσσάρων (4) εκπροσώπων της επιχείρησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την επιλεξιμότητα πιστοποίησης των δαπανών πρέπει να αποδεικνύεται η σχέση προσώπου και επιχείρησης (έλεγχος πιστοποίησης) με την προσκόμιση ικανών παραδοτέων. Η συγκεκριμένη προϋπόθεση αφορά και στις ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούν εργαζομένους.

11. Η επιχείρηση δύναται στους τέσσερις (4) εκπροσώπους της επιχείρησης να συμπεριλάβει άτομα που θα αναλάβουν τη φύλαξη ή την προώθηση των προϊόντων (π.χ. μοντέλα από πρακτορείο) της; Σε ποια κατηγορία δαπάνης εντάσσονται;

Όχι. Σύμφωνα με την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης «Επιχειρούμε Έξω» ως ισχύει, τα εν λόγω άτομα περιλαμβάνοντα στη δαπάνη που αφορά στην κατηγορία δαπάνης «Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις εκτός Ελληνικής Επικράτειας» και ειδικότερα στις αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου (πχ Διερμηνέας, Φύλακας περιπτέρου κλπ).

Το κόστος των αμοιβών αυτών συνολικά δεν μπορεί να υπερβαίνει ως ποσοστό το 20% της εγκεκριμένης κατά την ένταξη συνολικής δαπάνης για κάθε έκθεση.

12.Για τις αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου (πχ Διερμηνέας, Φύλακας περιπτέρου κλπ) θα πρέπει να προσκομίζονται ιδιωτικά συμφωνητικά/συμβάσεις συνεργασίας;

Για την πιστοποίηση των συγκεκριμένων δαπανών θα πρέπει να προσκομίζονται σχετικά τεκμήρια.

13.Πώς αποδεικνύεται η «φυσική παρουσία» μίας επιχείρησης σε μία εμπορική έκθεση του εξωτερικού;

Η «φυσική παρουσία» της επιχείρησης αποδεικνύεται με την προσκόμιση από την επιχείρηση των κάτωθι παραδοτέων : • Βεβαίωση συμμετοχής ή Κατάλογος Εκθετών. • Παραστατικά τιμολόγησης με αναφορά στα τ.μ. • Φωτογραφίες • Κάθε άλλο πρόσφορο έγγραφο-στοιχείο

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάποια από τα παραπάνω πρέπει να συλλεχθούν στον χρόνο διενέργειας της έκθεσης και να είναι διαθέσιμα στην πιστοποίηση.

14. Εμπορικές Εκθέσεις του εξωτερικού στις οποίες συμμετέχει μία επιχείρηση μέσω του Enterprise Greece, των Περιφερειών της χώρας, των κατά τόπους ή κατά κλάδο Επιμελητηρίων ή άλλων ιδιωτικών φορέων, είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση;

Ναι είναι επιλέξιμες πάντοτε σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Αναλυτικής Πρόσκλησης ως ισχύει (πχ έκθεση εκτός Ελλάδος και φυσική παρουσία της επιχείρησης με περίπτερο, κ.λ.π.). Τα παραστατικά των δαπανών δύνανται να εκδοθούν από τον Αντίστοιχο Φορέα (π.χ. Enterprise Greece, ιδιωτικός φορέας οργάνωσης εκθέσεων, κ.λ.π.) προς την επιχείρηση.

15. Μια εταιρεία μπορεί να συμπεριλάβει στην αίτηση χρηματοδότησης τη δαπάνη συμμετοχής στην ίδια έκθεση για δύο διαδοχικές χρονιές;

Ναι μπορεί να τη συμπεριλάβει.

16. Είναι επιλέξιμη η ενοικίαση χώρου για συναντήσεις-meetings εκτός του χώρου ενοικίασης (περίπτερο) για την προβολή των προϊόντων της επιχείρησης;

Όχι δεν είναι επιλέξιμη.

17. Οι δαπάνες διατροφής είναι επιλέξιμες;

Δεν είναι επιλέξιμες, εκτός της δαπάνης πρωινού που συνδέεται με τη διαμονή σε ξενοδοχείο.

18. Επιτρέπεται συμμετοχή μίας επιχείρησης σε έκθεση του εξωτερικού σε ομαδικό περίπτερο;

Ναι, επιτρέπεται, υπό τις προϋποθέσεις τήρησης της Αναλυτικής Πρόσκλησης, όσον αφορά στο διαχωρισμό δαπανών, φυσικού αντικειμένου, τιμολόγησης στην επιχείρηση και εξόφλησης των σχετικών δαπανών.

19. Στις επιμέρους μετακινήσεις προς και από το χώρο διοργάνωσης της έκθεσης είναι επιλέξιμη : α) η ενοικίαση I.X και έξοδα βενζίνης; β) η μίσθωση ταξί;

Οι μετακινήσεις από και προς τον χώρο της έκθεσης είναι επιλέξιμες. Το εύλογο του κόστους των δαπανών θα εξετασθεί κατά την πιστοποίηση.

20. Για μία επιχείρηση που έχει δηλώσει ότι θα λάβει μέρος σε τρείς (3) εκθέσεις του εξωτερικού η πιστοποίηση και αποπληρωμή της δημόσιας χρηματοδότησης (επιχορήγησης) θα γίνει μετά την ολοκλήρωση και των 3 εκθέσεων ή τμηματικά;

Δύναται να γίνει και τμηματικά μετά το πέρας έκαστης έκθεσης, υπό τον όρο ότι έχουν ολοκληρωθεί και εξοφληθεί πλήρως οι σχετικές δαπάνες της, σύμφωνα με την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

21. Επιχείρηση που αποκτά επιπλέον επιπρόσθετο επιλέξιμο ΚΑΔ μετά την υποβολή ή/και ένταξή της στη Δράση δύναται να προωθήσει τα νέα προϊόντα που θα παράγει με τον ΚΑΔ αυτό;

Όχι. Σύμφωνα με την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης η επιχείρηση κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης θα πρέπει να παράγει/μεταποιεί ήδη τα προϊόντα που θα προωθήσει μέσω της συμμετοχής στις εκθέσεις του εξωτερικού.

22. Στη δαπάνη κόστους σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/ων, τα υποδείγματα εντύπων (μακέτες) πρέπει αν είναι τουλάχιστον δίγλωσσα. Η Ελληνική γλώσσα περιλαμβάνεται στην ανωτέρω απαίτηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης;

Ναι η Ελληνική Γλώσσα, περιλαμβάνεται στη συγκεκριμένη απαίτηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης.

23. Μπορεί μία επιχείρηση να συμπεριλάβει στο αίτημα επαλήθευσης ένα μέρος από τις δαπάνες ενοικίασης ή δημιουργίας περιπτέρου συμμετοχής σε έκθεση στη Δράση «Επιχειρούμε Έξω» και ένα μέρος αυτών σε άλλο πρόγραμμα;

Όχι, δεν μπορεί.

24. Η αμοιβή συμβούλου για τη συγγραφή και υποβολή της πρότασης είναι επιλέξιμη;

Προτεινόμενη Απάντηση: Όχι δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη. Μόνο η διαχείριση και παρακολούθηση υλοποίησης του έργου είναι επιλέξιμη δαπάνη.

25. Για τις αμοιβές συμβούλου για την παρακολούθηση-διαχείριση του έργου, είναι υποχρεωτική η σύναψη σύμβασης και η θεώρησή της από τη ΔΟΥ;

Ναι είναι υποχρεωτική.

26. Είναι υποχρεωτική η προσκόμιση καταλόγου εγγραφής εκθετών για την πιστοποίηση της συμμετοχής μίας επιχείρησης σε μία εμπορική έκθεση του εξωτερικού ή η επιχείρηση μπορεί να προσκομίσει βεβαίωση συμμετοχής με αναλυτικά στοιχεία από τα φορέα διοργάνωσης της έκθεσης;

Η επιχείρηση μπορεί να προσκομίσει βεβαίωση συμμετοχής στην Εμπορική Έκθεση από το Φορέα Διοργάνωσης. Συνίσταται στη βεβαίωση συμμετοχής να αναφέρονται χρήσιμα πληροφοριακά στοιχεία όπως π.χ. ονομασία και διάρκεια έκθεσης, τ.μ. περιπτέρου.

27. Υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς δαπανών μεταξύ του Π/Υ των εκθέσεων τηρώντας του περιορισμούς του Οδηγού;

Υπάρχει η σχετική δυνατότητα εφόσον τηρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης

28. Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που εξοφλούνται μέσω εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού που τηρείται νόμιμα σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα (τράπεζα) του εξωτερικού ;

Ναι. Είναι επιλέξιμες εφόσον τηρούνται οι άλλες προϋποθέσεις περί έκδοσης και εξόφλησης παραστατικών που αναφέρονται ρητά στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, ως ισχύει (Κεφ.9.2 Αναλυτικής Πρόσκλησης).

29. Γίνονται δεκτές οι εξοφλήσεις δαπανών στο εξωτερικό με πιστωτικές κάρτες του Νόμιμου Εκπροσώπου της επιχείρησης;

Σύμφωνα με την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, ως ισχύει (Κεφ. 9.2) είναι δυνατή η εξόφληση των παραστατικών/δαπανών μέσω κάρτας πληρωμών (χρεωστικής, πιστωτικής, προπληρωμένης). Προϋπόθεση για την πιστοποίηση της πληρωμής είναι η κάρτα να έχει εκδοθεί στο όνομα του δικαιούχου της ενίσχυσης (εταιρικής σε περίπτωση Νομικού Προσώπου και επιχειρηματία μόνο στην περίπτωση ατομικής επιχείρησης) και να συνδέεται με λογαριασμό που τηρείται σε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών.

30. Στα μέτρα εφαρμογής της δημοσιότητας που θα πρέπει να τηρούν οι Δικαιούχοι της Δράσης κατά την υλοποίησης του έργου τους αναφέρεται ότι για όσες επιχειρήσεις διαθέτουν διαδικτυακό τόπο απαιτείται να αναρτήσουν σε αυτόν σύντομη περιγραφή της πράξης (έργο), ανάλογη προς το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά, περιλαμβάνεται και η τήρηση προδιαγραφών ΑμεΑ του διαδικτυακού τους τόπου;

Σύμφωνα με την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης «Επιχειρούμε Έξω» ως ισχύει, δεν υπάρχει σχετική υποχρέωση τήρησης προδιαγραφών ΑμεΑ στους διαδικτυακούς τόπους των επιχειρήσεων.

Οι δικαιούχοι είναι υπεύθυνοι εξ ολοκλήρου απέναντι στους αρμόδιους Φορείς για την υλοποίηση, την παρακολούθηση και τη διασφάλιση της προόδου του έργου τους, την ορθή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και των λοιπών όρων και περιορισμών καθώς και την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (ΦΟΑ) με βάση τα εγκεκριμένα χαρακτηριστικά του έργου τους.

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις