Επιπλέον φορολογικές επιβαρύνσεις θα έχουν τα προϊόντα που εισάγονται από τη Μεγάλη Βρετανία, σε περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνία με την ΕΕ, με τον ΑΑΔΕ να εκπονεί έκτακτο σχέδιο, το οποίο περιγράφεται σε εγκύκλιο του διοικητή της Αρχής, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ελεύθερου Τύπου.

Όπως αναφέρεται, τα εμπορεύματα αυτά θα θεωρούνται προερχόμενα από τρίτη μη κοινοτική χώρα,θα υποβάλλονται σε πρόσθετους τελωνειακούς ελέγχους και θα υπόκεινται σε δασμούς, με αποτέλεσμα να ακριβύνουν σημαντικά.

Ακόμη και τα προϊόντα που θα παραγγέλνουν ηλεκτρονικά -μέσω Διαδικτύου- Ελληνες καταναλωτές από εταιρίες του Ηνωμένου Βασιλείου θα καθυστερούν να φθάσουν(εξαιτίας των πρόσθετων τελωνειακών ελεγκτικών διαδικασιών στις οποίες θα υποβάλλονται), ενώ θα καταστούν ακριβότερα.

Τις συνέπειες που θα προκύψουν από ένα ενδεχόμενο "άτακτο Brexit"περιγράφει "εξαιρετικά επείγουσα"εγκύκλιος που απεστάλη στις 25 Φεβρουαρίου 2019 από τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γ. Πιτσιλή προς όλες τις τελωνειακές υπηρεσίες και τους εμπλεκόμενους φορείς.

Η 12σέλιδη εγκύκλιος περιλαμβάνει οδηγίες "προς ενημέρωση και ομοιόμορφη εφαρμογή από όλες τις τελωνειακές αρχές και τους οικονομικούς φορείς, για την περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ενωση στις 30.03.2019 χωρίς συμφωνία αποχώρησης και επομένως χωρίς μεταβατική περίοδο".

Σύμφωνα με τα βασικότερα σημεία της εγκυκλίου:

1 Εμπορεύματα που θα εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. από το Ηνωμένο Βασίλειο θα υπόκεινται σε τελωνειακή επιτήρηση και μπορεί να υποβάλλονται σε τελωνειακούς ελέγχους, σύμφωνα με τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα.

Τούτο σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι θα εφαρμόζονται τελωνειακές διατυπώσεις, θα πρέπει να υποβάλλονται διασαφήσεις και οι τελωνειακές αρχές θα δύνανται να ζητήσουν εγγυήσεις για ενδεχόμενη ή υφιστάμενη τελωνειακή οφειλή.

2 Εμπορεύματα που θα εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. από το Ηνωμένο Βασίλειο θα υπάγονται στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο. Τούτο συνεπάγεται την επιβολή των σχετικών δασμών.

3 Ορισμένα εμπορεύματα που θα εισέρχονται στην Ε.Ε. από το Ηνωμένο Βασίλειο θα υπόκεινται σε απαγορεύσεις ή περιορισμούς για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας, προστασίας της υγείας και της ζωής των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών ή προστασίας των εθνικών θησαυρών.

4 Οι διασαφήσεις εισαγωγής θα υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος ICISnet.

5 Ταχυδρομικά αντικείμενα που θα αποστέλλονται στη χώρα μας από το Η.Β. (αγορές μέσω Διαδικτύου, αποστολές από ιδιώτη σε ιδιώτη κ.λπ.) είτε μέσω του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.) είτε μέσω εταιριών ταχυμεταφοράς, επίσης θα υπόκεινται σε τελωνειακές διατυπώσεις εισαγωγής και επιβαρύνονται με τους αναλογούντες δασμούς και φόρους.

6 Στην περίπτωση παραλαβής μέσω εταιρίας ταχυμεταφοράς, η τελωνειακή διασάφηση θα υποβάλλεται είτε από τον ίδιο τον παραλήπτη είτε από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ορίσει ως αντιπρόσωπό του (συνηθέστερα από την εταιρία ταχυμεταφορών ή από επαγγελματία εκτελωνιστή), κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης.

7 Στην περίπτωση παραλαβής μέσω ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε., θα υποβάλλεται διασάφηση για λογαριασμό του παραλήπτη και θα ειδοποιείται ο παραλήπτης για το ποσόν της οφειλής.

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος