Κορονοϊός Μείωση ενοικίου 40%: Οι όροι με βάση τους οποίους οι ενοικιαστές, είτε επαγγελματικής στέγης, είτε κύριας κατοικίας μπορούν να επωφεληθούν από την μείωση κατά 40% του ενοικίου, προβλέπονται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Σε γενικές γραμμές την μείωση δικαιούνται για τους μήνες Απρίλιο και Μάϊο επαγγελματίες αλλά και εργαζόμενοι των οποίων οι επιχειρήσεις έκλεισαν εξαιτίας των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού

Για την επαγγελματική στέγη

Με βάση τις προβλέψεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου « ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολήςτου 40% του συνολικού μισθώματοςγια τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων».

Αντίστοιχη είναι και η προσαρμογή τόσο του ύψους του Φόρου Προστιθέμενης Αξιας, όσο και του ΦΠΑ ενώ ξεκαθαρίζεται πώς από την συγκεκριμένη διάταξη δεν μπορούν να προκύψουν αστικές αξιώσεις σε βάρος του μισθωτή. Η μείωση του ενοικίου δεν ισχύει μόνον για την στέγη αλλά και για όποιοδήποτε στοιχείο μισθώνεται για επαγγελματική χρήση.

Για την κύρια κατοικία

Μείωση ενοικίου κατά 40% προβλέπεται και για την κύρια κατοικία. Η ρύθμιση αφορά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο. Η προϋπόθεση που τίθεται από την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου είναι ο ενοικιαστής να είναι «εργαζόμενος σε επιχείρηση για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Για την εφαρμογή του μέτρου απαιτείται ο εργαζόμενος να συνδεόταν με σχέση εργασίας με την επιχείρηση κατά τον χρόνο έναρξης εφαρμογής των ειδικών και έκτακτων μέτρων»