Πειραιώς:Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων από βασικές τραπεζικές εργασίες (καθαρά έσοδα τόκων συν καθαρά έσοδα προμηθειών μείον επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα), το 2019 αυξήθηκαν κατά 17% ετησίως και διαμορφώθηκαν στα 771 εκατ. ευρώ, αντικατοπτρίζοντας την ισχύ των βασικών τραπεζικών εργασιών της Τράπεζας. Σημειώνεται ότι το τέταρτο τρίμηνο 2019 τα έσοδα της τράπεζας περιλαμβάνουν 351 εκατ. ευρώ προ φόρων κέρδη από τη μεταφορά της εσωτερικής διαχείρισης ΜΕΑ στην Intrum Ελλάς.

Το έξοδο προβλέψεων διαμορφώθηκε το 2019 στα 710 εκατ. ευρώ, με τις μη οργανικές ενέργειες να συμβάλλουν κατά 193 εκατ. ευρώ Ο δείκτης εξόδων προβλέψεων επί των δανείων μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκε στο 1,9%, με το οργανικό έξοδο προβλέψεων στο 1,4% και το μη οργανικό τμήμα στο 0,5%.Τα καθαρά έσοδα τόκων ανήλθαν σε 1,435 δισ. ευρώ το 2019, αυξημένα κατά 2% σε ετήσια βάση. Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων ύψους 4,1 δισ. ευρώ το 2019 ξεπέρασαν τον αρχικό στόχο των 3,8 δισ. ευρώ με επιτόκιο 4,7%, το οποίο συνεισέφερε θετικά στα έσοδα τόκων, ενώ παράλληλα θετική συνεισφορά είχε και το κόστος χρηματοδότησης από καταθέσεις πελατών και από τη διατραπεζική αγορά. Συνολικά, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ΝΙΜ) το 2019 διαμορφώθηκε στις 241 μονάδες βάσης, σταθερό σε σχέση με το 2018.

Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν στα 318 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 9% σε ετήσια επαναλαμβανόμενη βάση. Οι προμήθειες από λοιπές τραπεζικές εργασίες συνέχισαν να βελτιώνονται, καθώς η Τράπεζα επωφελείται από την αυξανόμενη ζήτηση για δάνεια, τις θετικές τάσεις των υπηρεσιών συναλλακτικής τραπεζικής, τις πληρωμές, καθώς και τις εργασίες επενδυτικής τραπεζικής και διαχείρισης περιουσίας.Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν στα 982 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 6% ετησίως το 2019. Η τάση αυτή βελτιώνει τον δείκτη κόστους προς έσοδα του Ομίλου σε επαναλαμβανόμενη βάση στο 54% το 2019 από 57% το 2018.

Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης Tier 2 τον Φεβρουάριο 2020 σε proforma βάση, διαμορφώθηκε στο 16,8% έναντι συνολικής κεφαλαιακής απαίτησης στο 11,75% για 2020 από 14,25%, μετά από τις εποπτικές ανακοινώσεις στις 20 Μαρτίου 2020.Η απόφαση της ΕΚΤ παρέχει επιπλέον αποθέματα για να επιτρέψει στις ευρωπαϊκές τράπεζες περισσότερη ευελιξία σε αυτή την ευμετάβλητη περίοδο, με την αλλαγή του μείγματος των απαιτήσεων του Πυλώνα 2 σύμφωνα με την Οδηγία για τις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις (Capital Requirements Directive V) και την προσωρινή αναστολή του αποθέματος Διατήρησης Κεφαλαίου.Οι καταθέσεις πελατών στην Ελλάδα ανήλθαν στα 47,1 δισ. ευρώ στο τέλος του 2019, σημειώνοντας αύξηση 6% ετησίως. Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 2 δισ. ευρώ ετησίως, με βελτίωση σε όλες τις πελατειακές κατηγορίες λιανικής. Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας διαμορφώθηκε στο 117% το Δεκέμβριο 2019 και ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις στο 79% αντίστοιχα.

Αναφερόμενος στα οικονομικά αποτελέσματα του 2019 ο Πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Γιώργος Χαντζηνικολάου δήλωσε τα εξής:

«Ο κορονοϊός έχει αναδειχθεί σε μια πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση για τις κοινωνίες σε όλο τον κόσμο, η οποία εξελίσσεται παράλληλα και σε ισχυρό σοκ για τις οικονομίες. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το 2019 ήταν έτος ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία. Το κατά πόσο οι θετικές εξελίξεις του 2019 θα καταφέρουν να συντηρήσουν την οικονομική ανάκαμψη στην Ελλάδα, μέσα σε ένα περιβάλλον εξαιρετικών προκλήσεων διεθνώς, θα εξαρτηθεί από την ικανότητά μας να διαχειριστούμε τις αρνητικές επιπτώσεις που αναδύονται και τις νέες συνθήκες. Μέχρι σήμερα, η προσπάθεια αυτή έχει αποδειχθεί αποτελεσματική στην Ελλάδα. Οι επιχειρήσεις και οι τράπεζες αντιμετωπίζουν λειτουργικές δυσκολίες, επιπλέον της ευθύνης για τη διασφάλιση της υγείας και της ευημερίας των εργαζομένων και των πελατών τους. Στην Τράπεζα Πειραιώς, ανταποκρινόμαστε σε αυτή την κρίση με έντονο αίσθημα ευθύνης και με αποφασιστικότητα, καλλιεργώντας πνεύμα συνεργασίας και αναλαμβάνοντας δράσεις για την υποστήριξη όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Η ισχυρή κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας, τα σημαντικά αποθέματα ρευστότητας, σε συνδυασμό με την πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, μας επιτρέπουν να ανταπεξέλθουμε στην τρέχουσα επείγουσα κατάσταση και να συνεχίσουμε να παρέχουμε αδιάλειπτα τις υπηρεσίες μας στους πελάτες.

Αναγνωρίζουμε ότι η τρέχουσα περίοδος είναι εξαιρετικά δύσκολη τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις, αλλά και για την οικονομία συνολικά. Συνεπακόλουθα, λάβαμε εγκαίρως μέτρα για τη διευκόλυνση τόσο των ιδιωτών όσο και των επιχειρήσεων, με έμφαση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σε συνεργασία με τις αρχές, τους θεσμούς, τους οργανισμούς και τους εταίρους μας, αλλά και σε ευθυγράμμιση με τη στρατηγική εταιρικής υπευθυνότητας της Τράπεζας, με στόχο τη μείωση των επιπτώσεων της κρίσης του κορονοϊού. Η Τράπεζα θα συνεχίσει να ασκεί βέλτιστη εταιρική διακυβέρνηση, ουσιαστική διαχείριση της κεφάλαιακής της βάσης, προσεκτικό σχεδιασμό της ρευστότητας και αποφασιστική διαχείριση των κινδύνων, προς όφελος των πελατών της, των εργαζομένων της, των μετόχων της και της κοινωνίας εν γένει».

Αναφερόμενος στα οικονομικά αποτελέσματα του 2019 ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου τόνισε από την πλευρά του τα εξής:

«Η πανδημία του κορονοϊού επηρεάζει τις τράπεζες και τις οικονομίες σε παγκόσμια κλίμακα. Συνεργαζόμαστε στενά με της ελληνικές αρχές, τα εποπτικά όργανα και τους ενδιαφερόμενους φορείς, ώστε να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις της κρίσης. Αξιολογούμε την κατάσταση και παρόλο που είναι δύσκολο να έχουμε αυτή τη στιγμή μια σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα των συνεπειών, διεξάγουμε επιμελή ανάλυση του χαρτοφυλακίου μας και όλων των πελατειακών μας σχέσεων. Ταυτόχρονα, η υγεία των ανθρώπων μας και των πελατών μας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας.

Από τότε που εμφανίσθηκε η τρέχουσα κρίση στον τομέα της υγείας, η Τράπεζα αντιμετωπίζει όλες τις πτυχές της κατάστασης και έχει ενεργοποιήσει όλα τα απαραίτητα πρωτόκολλα και δράσεις για να μετριάσει τις πιθανές επιπτώσεις. Βασιζόμαστε στα θεμελιώδη του 2019 που απεικονίζουν τη μεγάλη πρόοδο της Τράπεζας και εργαζόμαστε σε όλα τα μέτωπα, έχοντας ως βάση την ενισχυμένη κεφαλαιακή θέση και το συμπαγές προφίλ ρευστότητας. Όσον αφορά στην κερδοφορία, καταγράψαμε καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους ύψους 270 εκατ. ευρώ, επικουρούμενα από τα ανθεκτικά έσοδα και τη βελτίωση της λειτουργικής μας αποτελεσματικότητας.

Εστιάσαμε ιδιαίτερα στην κεφαλαιακή ενίσχυση της Τράπεζας κατά το 2019. Η Τράπεζα κατάφερε να αυξήσει την κεφαλαιακή της θέση κατά περίπου 280 μονάδες βάσης, ξεπερνώντας της αρχικές εκτιμήσεις. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο τέλος του 2019 ανήλθε σε 15,7% με τον δείκτη CET1 στο 14,8%. Συμπεριλαμβανομένων των τίτλων Tier 2 ύψους 500 εκατ. ευρώ που εκδόθηκαν τον Φεβρουάριο 2020, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής

επάρκειας ανήλθε στο 16,8%.

Η προσπάθεια μείωσης των ΜΕΑ το 2019 είχε ως αποτέλεσμα τη μείωσή τους κατά 3 δισ. ευρώ. Όπως αναφέρθηκε στο market update της 3ης Φεβρουαρίου, οι νέες εισροές ΜΕΑ διαμορφώθηκαν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα το 4o 3μηνο 2019. Οι προετοιμασίες για τις δύο τιτλοποιήσεις ΜΕΑ συνολικού ύψους €7 δισ. συνεχίζονται αμείωτες. Η ρευστότητά μας παραμένει ισχυρή και επαρκής. Κατά το 1ο τρίμηνο 2020, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν, ενώ ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας κυμαίνεται γύρω στο 120%, υψηλότερος από το τέλος του 2019. Η Τράπεζα Πειραιώς ανέλαβε νωρίς δράση για να στηρίξει τους πελάτες της και την οικονομία, σύμφωνα και με τα μέτρα που έλαβαν οι ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές για την άμβλυνση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας. Παραμένουμε πεπεισμένοι ότι, μόλις υποχωρήσουν αυτά τα έκτακτα γεγονότα, η οικονομία θα επανέλθει σε υγιή ανάπτυξη. Η Τράπεζα Πειραιώς παραμένει προσηλωμένη στην πλήρη αξιοποίηση της ικανότητάς της να παράγει αξία, να εξυπηρετεί και να στηρίζει πελάτες, μετόχους και εργαζομένους».

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις