Εκ περιτροπής εργασία: Θα είναι η μορφή εργασίας που θα κυριαρχήσει το επόμενο διάστημα, τουλάχιστον μέχρι τις αρχές του φθινοπώρου. Το μέτρο «50-50» προβλέπει εργασία δύο εβδομάδες το μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομµένα και μισό μισθό (αρκεί να εντάσσεται τουλάχιστον το 50% του προσωπικού).

Σύμφωνα με την σχετική ΚΥΑ, οι εργαζόμενοι που επιστρέφουν πίσω στο πόστο τους μετά την ανάκληση της αναστολής της σύμβασης εργασίας τους από τον εργοδότη που επαναλειτουργεί ή πλήττεται σημαντικά, μπορούν να μπαίνουν στο σχήμα της νέας εκ περιτροπής, ώστε να εργάζονται κατ ελάχιστον 2 εβδομάδες το μήνα, διακεκομμένα ή συνεχόμενα, με μισό μισθό. Το μέτρο μπορεί να εφαρμοστεί μέχρι και τον Σεπτέμβριο προκειμένου να αποτραπεί το κύμα των απολύσεων.

Με τα ισχύοντα δεδομένα, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να επαναφέρει στη δουλειά το 40% των εργαζομένων, τους οποίους είχε εντάξει σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας. Με την ειδική διάταξη που φέρνει το υπουργείο Εργασίας, οι μισοί από αυτούς, δηλαδή το 20%, μπορεί πλέον με δικαίωμα του εργοδότη να συνεχίσει να εργάζεται σε καθεστώς εκ περιτροπή απασχόλησης με το μισό ωράριο και τον μισό μισθό.

Τί σημαίνει στην πράξη αυτό; Σύμφωνα με τους εργατολόγους: «Αν ένας εργαζόμενος για παράδειγμα λαμβάνει μισθό 1.000 ευρώ. Με το νέο καθεστώς ο εργοδότης θα του πει ότι δεν θα δουλεύει 40 ώρες την εβδομάδα αλλά πλέον τις μισές ημέρες και τις μισές ώρες. Ο μισθός πηγαίνει στα 500 ευρώ. Τί θα γίνει με τα υπόλοιπα 500; Θα υπάρχει ένας μηχανισμός που θα επιδοτεί τον μισθό κατά ένα ποσοστό από το κράτος (με χρηματοδότηση κατά κύριο λόγο από το ειδικό Κοινοτικό Ταμείο «SURE» ) αλλά ένα ποσοστό ο εργαζόμενος θα το χάνει. Θα πάρει δηλαδή ως επιδότηση ο εργαζόμενος από το κράτος 300 ευρώ, ο μισθός του θα γίνει 800 και θα έχει χάσει 200 ευρώ του μισθού του».

Η συγκεκριμένη διάταξη της ΚΥΑ προβλέπει τα εξής:

«Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που κάνουν χρήση της ρύθμισης της παραγράφου 1 του παρόντος και, πάντως, μέχρι τις 31.5.2020, απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη. Επίσης, υποχρεούνται, μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα 45 ημερών τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας (συμβάσεις πλήρους ή μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης).
Στην έννοια του ίδιου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες, λόγω συνταξιοδότησης, καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου, των οποίων η σύμβαση εργασίας τους λήγει κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των 45 ημερών».

Μισή δουλειά-μισές αμοιβές

Με την ίδια ΚΥΑ δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που ανακαλούν εργαζόμενους από αναστολή σύμβασης εργασίας να τους απασχολούν μόνο δύο εβδομάδες το μήνα για ένα εξάμηνο, βεβαίως με την αντίστοιχη μείωση αμοιβών. Επίσης, ο εργοδότης δύναται να μεταθέτει τους εργαζομένους από μία επιχείρηση του ομίλου σε άλλη.

Συγκεκριμένα, η εν λόγω διάταξη της ΚΥΑ αναφέρει τα εξής:

«Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας μέρους των εργαζομένων τους, κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, δύνανται γι’ αυτούς τους εργαζόμενους να κάνουν χρήση των διατάξεων των άρθρων ένατου και δέκατου της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α’ 68). Για την περίπτωση εφαρμογής του ανωτέρου εδαφίου ως προς το ένατο άρθρο της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α’ 68) και, ειδικότερα, για τον υπολογισμό του απαιτούμενου 50% του προσωπικού της επιχείρησης, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εργαζομένων, των οποίων ανακλήθηκε η αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους».

Ιδού και τα άρθρα 9 και 10 της από 20/3/2020 ΠΝΠ, στα οποία παραπέμπει η ΚΥΑ:

Άρθρο ένατο
Λειτουργία επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας

1. Στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού COVID-19, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, o εργοδότης δύναται, με απόφασή του, να ορίζει προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης ως εξής:

α) Κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ’ ελάχιστο δύο (2) εβδομάδες με περίοδο αναφοράς τον μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα,
β) Ο ανωτέρω τρόπος οργάνωσης της εργασίας γίνεται ανά εβδομάδα και εντάσσεται σε αυτόν τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης,
γ) Εργοδότης που θα εφαρμόσει αυτόν τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν κατά την έναρξη εφαρμογής του.

Άρθρο δέκατο
Μεταφορά προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του ιδίου ομίλου

1. Στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού COVID-19, ο εργοδότης του οποίου η επιχειρηματική δραστηριότητα πλήττεται σημαντικά ή τελεί υπό απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς του με βάση τις κείμενες κανονιστικές πράξεις, δύναται να μεταφέρει προσωπικό από επιχείρηση του ομίλου σε επιχείρηση του ιδίου ομίλου, κατόπιν σχετικής μεταξύ τους συμφωνίας.

Ποιοι εξαιρούνται

Συνδυαστικά προκύπτει πως οι μόνοι εργαζόμενοι που, προς το παρόν, δεν μπορούν να ενταχθούν στο μέτρο είναι όσοι βρίσκονται σε αναστολή από το πρώτο πακέτο των 45ήμερων αναστολών ή το 45ήμερο της αναστολής τους έληξε χωρίς οριστική ανάκληση από τον εργοδότη, καθώς και όσοι στη συνέχεια μπαίνουν στην παράταση της αναστολής για 30 ημέρες και έως την 31η Μαίου. Γι αυτούς τους εργαζόμενους, για τους οποίους δεν ανακαλείται οριστικά η αναστολή τους από τους εργοδότες ισχύουν τα εξής προστατευτικά πλαίσια :

  • Οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων που είναι πληττόμενες βάσει ΚΑΔ (και όχι κλειστές με κρατική εντολή) οι οποίοι βγαίνουν από το πρώτο 45ήμερο της αναστολής κι εφόσον δεν γίνει οριστική ανάκληση από τον εργοδότη, καλύπτονται από την ρήτρα της πρώτης σχετικής ΚΥΑ της 23ης Μαρτίου, η οποία αναφέρει πως “οι επιχειρήσεις υποχρεούνται, μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής να διατηρήσουν, για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής (δηλαδή για 45 ημέρες), τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, που σημαίνει τους ίδιους εργαζόμενους και με τους ίδιους όρους εργασίας κατά την 21/3/2020”.
  • Οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων που επαναλειτουργούν ή είναι πληττόμενες βάσει ΚΑΔ και μπαίνουν σε παράταση αναστολής από τον εργοδότη κι εφόσον η παράταση της αναστολής δεν ανακληθεί οριστικά από τον εργοδότη, τότε καλύπτονται από την ρήτρα που ορίζει πως “οι επιχειρήσεις που κάνουν χρήση της παράτασης αναστολών, υποχρεούνται, μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής να διατηρήσουν, για χρονικό διάστημα 45 ημερών τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας (συμβάσεις πλήρους ή μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης)”.
Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις