Οι αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Γενική Συνέλευση. Η διοίκηση Μεγάλου στοχεύει στην μείωση των NPEs στα 17 δισεκατομμύρια από 24 της τρέχουσας περιόδου με τις δύο τιτλοποιήσεις Vega 5 δισεκ. και Phoenix 2 δισεκ. ευρώ.

Στη Γενική Συνέλευση ο Μεγάλου θα εστιάσει στα μέτρα που έχουν ληφθεί ώστε η Πειραιώς να αντιμετωπίσει την ύφεση στην οικονομία. Ταυτόχρονα θα αναφερθεί και στις πρωτοβουλίες ώστε η Πειραιώς να μειώσει τα προβληματικά δάνεια, δημιουργώντας ταυτόχρονα εσωτερικό κεφάλαιο.

Ταυτόχρονα με την παρουσία στο μετοχικό κεφάλαιο του Mistakidis επιχειρηματία ελληνικής καταγωγής ισχυροποιείται η μετοχική δομή της τράπεζας. Όπως γνωστοποιήθηκε την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020 στις χρηματιστηριακές αρχές ο επιχειρηματίας Αριστοτέλης Μυστακίδης συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας Πειραιώς, με ποσοστό άνω του 5%. Ο κ. Μυστακίδης δραστηριοποιείται στον κλάδο των μετάλλων και έχει μεταξύ άλλων ποσοστό 3,4% στην Glencore, ενώ στην Ελλάδα έχει επενδύσεις στο τομέα της ανάπτυξης ακινήτων. Συγκαταλέγεται στη λίστα των δισεκατομμυριούχων του Forbes με 1,4 δισ. δολάρια καθαρή αξία περιουσίας.

Η κίνηση αυτή θεωρείται από τραπεζικές πηγές ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία, στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα όπως και στην διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς. Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3556/2007, η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει, κατόπιν της από 12.06.2020 ληφθείσας σχετικής γνωστοποίησης, ότι το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει άμεσα ο κ. Αριστοτέλης Μυστακίδης και ενσωματώνονται σε μετοχές ανήλθε την 11.06.2020 του ελαχίστου ορίου του 5%. Ο κ. Αριστοτέλης Μυστακίδης κατέχει άμεσα 22.370.811 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές (ήτοι ποσοστό 5,1232% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας).

Στα €30 εκατ. το επαναλαμβανόμενο αποτέλεσμα προ φόρων

Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε καθαρά έσοδα από τόκους €360 εκατ. για το πρώτο τρίμηνο του 2020, σταθερά σε ετήσια βάση, ενώ τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε €71εκατ. αυξημένα 3% σε ετήσια βάση. Η τράπεζα ανακοίνωσε παράλληλα ότι οι εκταμιεύσεις νέων δανείων έφτασαν τα €2,2δισ. μέχρι σήμερα, με €1,5 δισ. από τις αρχές Μαρτίου, καλύπτοντας την αυξημένη πιστωτική ζήτηση.

Κατέγραψε επίσης εισροές καταθέσεων ιδιωτικού τομέα +€1,6 δισ. από τις αρχές Μαρτίου 2020. Την ίδια στιγμή, τα λειτουργικά έξοδα ήταν μειωμένα κατά 7% σε ετήσια συγκρίσιμη βάση, στα €215 εκατ.

Η τράπεζα ανακοίνωσε ότι το επαναλαμβανόμενο αποτέλεσμα προ φόρων, εξαιρουμένης της επίπτωσης του COVID-19, διαμορφώθηκε στα €30 εκατ., από €23 εκατ. το 1ο τρίμηνο 2019.

Σημειώνεται ότι η επίπτωση στα αποτελέσματα από την κρίση λόγω COVID-19 διαμορφώθηκε σε €370 εκατ. το 1ο τρίμηνο 2020 (απομειώσεις και ζημίες εμπορικών συναλλαγών).

Όπως αναφέρει η τράπεζα σε σχετική ανακοίνωση, η επικαιροποίηση της πληροφόρησης μελλοντικών εκτιμήσεων στο πλαίσιο του ΔΠΧΑ 9, προκειμένου να ενσωματωθούν οι αναθεωρημένες μακροοικονομικές προοπτικές, οδήγησε σε επιπρόσθετες απομειώσεις ύψους €324εκατ.

Η επίδραση αντανακλάται πλήρως στα αποτελέσματα του 1ου τριμήνου 2020. Συνέπεια των ως άνω, τα αποτελέσματα του 1ου τριμήνου 2020 εμφάνισαν ζημία μετά από φόρους €232εκατ. Η εμπροσθοβαρής αποτύπωση επιτρέπει την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2020 στα επόμενα τρίμηνα.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (Τράπεζας & Ομίλου) της εταιρικής χρήσης 01.01.2019-31.12.2019, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή

2. Ανακοίνωση της εκλογής νέων μελών στο Δ.Σ.

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018

4. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020

5. Έγκριση καταβολής αμοιβών έτους 2019 και προέγκριση καταβολής αμοιβών έτους 2020 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας

6. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018

7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του και ορισμός Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει

8. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017

9. Παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Τράπεζας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Τράπεζας

10. Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του Ν. 4548/2018

11. Διάφορες ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την 7η Ιουλίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. από την έδρα της Τράπεζας (Αμερικής 4, Αθήνα).

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις