Η INTRACOM HOLDINGS (ATHEX: INTKA) ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το Α’ εξάμηνο του 2020, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. H δραστηριότητα της K-WIND, καθώς και το αποτέλεσμα της συναλλαγής πώλησής της, εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας ως διακοπείσα δραστηριότητα. Για λόγους συγκρισιμότητας τα ενοποιημένα μεγέθη του Α’ εξαμήνου του 2019 έχουν αναμορφωθεί ανάλογα. Τα βασικότερα σημεία των αποτελεσμάτων είναι τα εξής:

  •  Υποχώρηση των πωλήσεων κατά 5,5% στα € 216,6 εκατ.
  • Υπογραφή σημαντικών νέων συμβάσεων ύψους € 570 εκατ.
  • Ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων την 30/6/2020: € 1,2 δισ., πλέον €205 εκατ. έργων προς υπογραφή.
  • Κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας € 6,7 εκατ.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα για το Η1 2020, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRACOM κ. Δημήτρης Κλώνης ανέφερε:

« Τα αποτελέσματα του Ομίλου INTRACOM για το πρώτο εξάμηνο του 2020, που σας παρουσιάζουμε σήμερα, είναι προϊόν σκληρής και συντονισμένης δουλειάς σε απαιτητικό και αβέβαιο περιβάλλον, αποτέλεσμα της πανδημίας του COVID-19. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος γιατί όχι μόνο αντιμετωπίσαμε τα περιοριστικά μέτρα με τις ελάχιστες δυνατές απώλειες για τον Όμιλο, αλλά με νέες συμβάσεις € 570 εκατ. εξασφαλίζουμε ισχυρή προοπτική ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια.
Τέλος, στην εκπνοή του εξαμήνου ολοκληρώσαμε την πώληση της K-WIND, δημιουργώντας άμεσα αξία για την Εταιρεία και τους μετόχους μας. Σε αυτό το ρευστό περιβάλλον, δουλεύουμε εστιασμένοι στη συγκράτηση των βασικών μας μεγεθών σήμερα και ενισχύουμε την υποδομή για ισχυρή ανάπτυξη στο μέλλον.»

Όπως ενημερώνει η INTRACOM HOLDINGS, το Η1 2020 σηματοδοτήθηκε από την επέλευση της πανδημίας του COVID-19, η οποία επηρέασε την άσκηση της επιχειρηματικότητας στο σύνολο των εταιριών.
Όπως είχαμε ενημερώσει, πεποίθηση της εταιρίας ήταν ότι οι επιπτώσεις στα βασικά μεγέθη του Ομίλου θα είναι περιορισμένες και ανακτήσιμες στο αμέσως επόμενο έτος. Η υποχώρηση των ενοποιημένων πωλήσεων και της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) κατά 5,5% και 7,5% αντίστοιχα στο Η1 2020 έναντι του Η1 2019, εντάσσεται στο παραπάνω πλαίσιο, είναι πλήρως ελεγχόμενη και εντός των αναμενόμενων.
Οι ενοποιημένες πωλήσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανέρχονται σε € 216,6 εκατ., έναντι € 229,2 εκατ., αναμορφωμένων πωλήσεων, το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Η λειτουργική κερδοφορία EBITDA του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε στα € 12,6 εκατ. έναντι € 13,7 εκατ. το Η1 2019. Το αποτέλεσμα προ φόρων διαμορφώθηκε σε €-2,3 εκατ. έναντι € -1,4 εκατ. το Η1 2019.
Στις 26/6/2020 η εταιρία ανακοίνωσε την πώληση της θυγατρικής της K-WIND. Hσυναλλαγή είχε ως αποτέλεσμα για τον Όμιλο κέρδος € 8,4 εκατ. το οποίο καταγράφηκε στις διακοπείσες δραστηριότητες. Το αποτέλεσμα μετά φόρων από το σύνολο των δραστηριοτήτων διαμορφώθηκε σε € 5,2 εκατ. έναντι € -4,1 εκατ. το Η1 2019. Τα καθαρά κέρδη τα αποδιδόμενα στους μετόχους ανήλθαν σε € 6,7 εκατ. έναντι €-3,8 εκατ. το Η1 2019.

1. Για τον όμιλο ITRAKAT τα περιοριστικά μέτρα του δεύτερου τριμήνου λόγω του COVID επέδρασαν στην κατασκευαστική δραστηριότητα του Ομίλου. Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου INTRAKAT διαμορφώθηκαν σε € 87,0 εκατ. από € 126,2 εκατ. το Η1 2019, μειωμένες κατά 31%, ως αποτέλεσμα κατά κύριο λόγο των παραπάνω. Αντίστοιχα η λειτουργική κερδοφορία EBITDA διαμορφώθηκε σε € 2,7 εκατ. έναντι € 8,3 εκατ. το Η1 2019.
Στο Η1 του 2020 ο Ομιλος INTRAKAT υπέγραψε νέες συμβάσεις ύψους € 102 εκατ. και την 30/6/2020 διαθέτει ανεκτέλεστο υπόλοιπο υπογεγραμμένων συμβάσεων ύψους € 320 εκατ. Πλέον του ανεκτέλεστου, ο όμιλος INTRAKAT, έχει μειοδοτήσει σε νέα έργα ύψους € 205 εκατ..

2. Ο Ομιλος INTRASOFT INTERNATIONAL στο Η1 2020 υπεραπέδωσε σε όλα τα βασικά μεγέθη. Κατέγραψε αύξηση πωλήσεων κατά 8,4% (Η1 2020: € 93,3 εκατ., Η1 2019: € 86,1 εκατ.), αύξηση στο EBITDA κατά 51,8% (Η1 2020: € 9,5 εκατ., Η1 2019: € 6,2 εκατ.) και υπερτριπλάσια κέρδη προ φόρων σε € 3,3 εκατ. έναντι € 0,7 εκατ. το Η1 του 2019. Σε συνέχεια των παραπάνω, ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στην υπογραφή νέων συμβάσεων που έφτασε το Η12020 στα € 409 εκατ., διαμορφώνοντας ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων στις 30/6/2020 ύψους € 730 εκατ.

3. Για την IDE (Intracom Defense) όπως είχαμε ενημερώσει στο αντίστοιχο δελτίο, το Η1 2019 δεν ήταν ενδεικτικό, καθώς περιείχε στρέβλωση από ανισοβαρές πρόγραμμα τιμολογήσεων που την είχε οδηγήσει σε ζημιές. Το Η1 2020 η εταιρία καταγράφει πωλήσεις € 32,7 εκατ. και κέρδη προ φόρων € 1,5 εκατ. Η εταιρία μέσα στο Η1 2020 υπέγραψε νέες συμβάσεις € 58 εκατ. με αποτέλεσμα το ανεκτέλεστο υπόλοιπο να διαμορφωθεί στα € 137 εκατ.

4. Η INTRADEVELOPMENT, η εταιρία του Ομίλου που δραστηριοποιείται στο χώρο της ανάπτυξης ακινήτων, ολοκλήρωσε μέσα στο 2019 την πώληση των έργων που ανέπτυσσε τα τελευταία χρόνια, και βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης των επομένων. Μέσα στο πρώτο εξάμηνο δεν είχε έσοδο και κατέγραψε ως ζημία το λειτουργικό της κόστος.

5. Η Κ-WIND, η θυγατρική εταιρία του Ομίλου στο χώρο της ενέργειας πωλήθηκε τον Ιούνιο του 2020, με αποτέλεσμα τα μεγέθη της καθώς και το αποτέλεσμα της συναλλαγής να καταταγούν στις διακοπείσες δραστηριότητες του Ομίλου.
Επισημαίνεται, ότι ο Ομιλος θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται στο χώρο της ενέργειας μέσω επενδυτικών σχημάτων και επιλογών που εξετάζονται.

Η μητρική εταιρία κατέγραψε κέρδος από τη συναλλαγή πώλησης της K-WIND ύψους € 3,1 εκατ. Τα κέρδη μετά φόρων για τη μητρική εταιρία από το σύνολο των δραστηριοτήτων της ανήλθαν σε €1,0 εκατ.

Σχετικά με την Intracom Holdings
Η INTRACOM ιδρύθηκε το 1977 και από το 1990 είναι εισηγμένη στο Χ.Α. Το Δεκέμβριο 2005 μετασχηματίστηκε σε εταιρία συμμετοχών με την επωνυμία INTRACOM HOLDINGS, παραμένοντας ένας από τους μεγαλύτερους πολυεθνικούς ομίλους τεχνολογίας στη Ν.Α. Ευρώπη. Οι σημαντικότερες εταιρίες του χαρτοφυλακίου της είναι οι:

  • INTRASOFT INTERNATIONAL (ένας κορυφαίος ευρωπαϊκός όμιλος παροχής υπηρεσιών και λύσεων πληροφορικής για δημόσια διοίκηση, τράπεζες και μεγάλες επιχειρήσεις),
  • ΙNTRAKAT (ένας από τους πέντε κορυφαίους κατασκευαστικούς ομίλους στην Ελλάδα σε έργα υποδομών υψηλής τεχνολογίας),
  • IDE (η μεγαλύτερη εταιρία ανάπτυξης και παραγωγής αμυντικών ηλεκτρονικών συστημάτων στην Ελλάδα)
  • INTRADEVELOPMENT (ανάπτυξη οικιστικών, εμπορικών και τουριστικών ακινήτων στην Ελλάδα).

Ως όμιλος, η INTRACOM HOLDINGS απασχολεί περισσότερους από 3.000 εργαζόμενους και διατηρεί θυγατρικές ή/και γραφεία αντιπροσώπευσης σε 16 χώρες.

Περισσότερεςπληροφορίες: www.intracom.com

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις