Στον δεύτερο κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας συμμετέχει η Alpha Bank, στηρίζοντας ενεργά τις επιχειρήσεις της χώρας να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Alpha Bank, μέσω του προγράμματος, θα ενισχύσει την επιχειρηματική της πελατεία, χρηματοδοτώντας ανάγκες κεφαλαίου κίνησης, ενώ το Δημόσιο, μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, θα εξασφαλίσει τα δάνεια που θα χορηγηθούν, με εγγύηση σε ποσοστό 80%.

Ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος δίνει έμφαση στη στήριξη μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, ενώ μπορούν να συμμετάσχουν και μεγάλες επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής (εκτός από εξωχώριες επιχειρήσεις, εταιρείες συμμετοχών, επιχειρήσεις χρηματοπιστωτικού τομέα, δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους, των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους).

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, με τη συμμετοχή της στα χρηματοδοτικά προγράμματα στήριξης των επιχειρήσεων με την εγγύηση κρατικών φορέων, η Alpha Bank συνεχίζει να βρίσκεται έμπρακτα στο πλευρό των ελληνικών επιχειρήσεων, εξασφαλίζοντας πόρους σημαντικού ύψους για τους Πελάτες της. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στον δεύτερο κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων – ΠΣΚΕ, επιλέγοντας την Alpha Bank ως την Τράπεζα από την οποία επιθυμούν να χρηματοδοτηθούν.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα, απευθύνεται σε Μικρομεσαίες (ΜμΕ) αλλά και Μεγάλες Επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής (εκτός από εξωχώριες επιχειρήσεις, εταιρίες συμμετοχών σε άλλες εταιρίες, επιχειρήσεις χρηματοπιστωτικού τομέα, των δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους, των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους) και οι οποίες πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

Μικρές, πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) οι οποίες πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 • Έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών ο οποίος, την τελευταία διαχειριστική χρήση, δεν υπερβαίνει τα Ευρώ 50 εκατ. ή των οποίων το Ενεργητικό δεν ξεπερνά τα Ευρώ 43 εκατ.
 • Απασχολούν κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς, λιγότερους από 250 εργαζομένους (υπολογισμός σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας Ε.Μ.Ε.)

Μεγάλες Επιχειρήσεις, των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών και το απασχολούμενο προσωπικό υπερβαίνουν τα μεγέθη της κατηγορίας των ΜμΕ.

Ανεξάρτητα με το μέγεθός της (ΜμΕ ή Μεγάλη) σύμφωνα με τα ανωτέρω, για να είναι επιλέξιμη μία επιχείρηση, θα πρέπει να πληρεί – πλέον των ανωτέρω – σωρευτικά και τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Να είναι επιχείρηση που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
 • Να μην θεωρείται προβληματική κατά την 31.12.2019 (όπως αναφέρεται στο σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014).
 • Να κρίνεται πιστοληπτικά αποδεκτή σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες της Τράπεζας.
 • Να ήταν ενήμερη 31.12.2019 ή 29.2.2020. Ενήμερη πιστοδότηση για τις ανάγκες της παρούσας Δράσης είναι αυτή που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες με σημείο αναφοράς την 31.12.2019 ή την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 • Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α 137/139/17), όπως ισχύει.
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος της εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.
 • Εφόσον έχει ενταχθεί σε προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ, να μην έχει εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών της ή εφόσον έχει εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών της να έχει εξοφλήσει πλήρως την οφειλή της πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Δεν υπερβαίνει το όριο των ενισχύσεων που θέτει το προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου Covid-19.
 • Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες κατά την εκταμίευση.
Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις