«Ελληνικός Χρυσός» νέα: «Τα έγγραφα και το φωτογραφικό υλικό που κατατέθηκαν στη Βουλή συγκλονίζουν, ακόμα και στις περιπτώσεις που η δραστηριότητα αυτή είναι εντός των “ορίων”» τονίζει η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κυριακή Μάλαμα. Την καταγγελία έκανε η βουλευτής αμέσως μετά την αποστολή στη Βουλή των ζητηθέντων στοιχείων για τη μεταλλευτική δραστηριότητα της «Ελληνικός Χρυσός» στη Χαλκιδική. Η ίδια σημείωσε πως τα νερά της περιοχής είναι πλέον απόβλητα της εταιρείας, με σημαντικές υπερβάσεις σε χημικά στοιχεία.

Σημείωσε, δε, ότι το 2018 έγιναν 1591 ανατινάξεις. Αναλυτικά, η δήλωση Μάλαμα:

«Ενδεικτικά για το έτος 2018 :

  1. Καταναλώθηκαν στο εργοστάσιο εμπλουτισμού των Μαύρων Πετρών 46.980 κιλά χημικών αντιδραστηρίων, εκ των οποίων 7.725 κιλά κυανούχου νατρίου. Στην Ολυμπιάδα χρησιμοποιήθηκαν 158.431 κιλά χημικών αντιδραστηρίων και 61.402 κιλά κυανιούχου νατρίου.
  2. Για όλο το 2018 το pH των νερών του μεταλλείου της Ολυμπιάδας κυμαίνονται πάνω από την ανώτατη οριακή τιμή. Τα νερά αυτά αποτελούν υγρά απόβλητα.
  3. Η κατανάλωση της ενέργειας στο εργοστάσιο της Ολυμπιάδας για το 2018 ήταν 41.554 μεγαβατώρες.
  4. Το έτος 2018 αποτέθηκαν στον Κοκκινόλακα 36.607 τόνοι τέλματος και 65.125 τόνοι στείρων.
  5. Σε σχέση με την σκόνη, στις εγκαταστάσεις του έργου της Ολυμπιάδας, από τον Μάρτιο του 2018 μέχρι τον Αύγουστο του 2018 οι εκπομπές αερίων κυμάνθηκαν σε υψηλές τιμές, ανώτερες του σχετικού ορίου.
  6. Σε σχέση με την ποιότητα του νερού κατά την έξοδο των λιμνών διαύγασης της Ολυμπιάδας παρατηρούνται υπερβάσεις σε βαρέα μέταλλα αρσενικού και ψευδαργύρου τουλάχιστον κατά 5% σε ετήσια βάση.
  7. Στο μεταλλείο των Μαύρων Πετρών το 2018 έλαβαν χώρα 1591 ανατινάξεις.
  8. Στο ρέμα Μπασδέκη στις 22 και 25 Νοεμβρίου του 2019, όπως αναφέρουν οι επιθεωρητές περιβάλλοντος, “η είσοδος του κλάδου της εκτροπής ήταν φραγμένη με φερτά υλικά” κι ότι “σημειακά υπήρχαν ενδείξεις υπερχείλισης εκτός της διαμορφωμένης κοίτης. Το παροχόμετρο στο σημείο παρακολούθησης OSW11 είχε καταστραφεί”. Επίσης, στο χώρο απόθεσης παλαιών τελμάτων Ολυμπιάδας, σύμφωνα με την ίδια έκθεση ελέγχων, “Ο πυθμένας του χώρου απόθεσης είχε κατακλειστεί εξ’ ολοκλήρου με ύδατα. Εκτός του χώρου απόθεσης υπήρχαν σωροί υλικού γκρι χρώματος”.
  9. Στην έκθεση των επιθεωρητών περιβάλλοντος της 30ης Αυγούστου του 2018 για τον Κοκκινόλακα αναφέρεται ότι “η στεγάνση του ΧΥΤΕΑ δεν έγινε σε συμμόρφωση με την ΚΥΑ ΕΠΟ και με τις διατάξεις της ΚΥΑ 24944/1159/2016. Συγκεκριμένα η στεγάνωση του πυθμένα περιλαμβάνει συνθετικό γεωμορφολογικό φραγμό μπετονίτη GM-GSL σε αντίθεση με τον όρο δ2.282 της ΚΥΑ ΕΠΟ όπου ορίζεται χρήση συμπυκνωμένου στρώματος αργύλου πάχους 0,6 μέτρων και διαπερατώτητας μεγαλύτερης ή ίσης με 10-9 m/s και την παρ. 5.7.3.1. ΚΥΑ 24944/1159/2016, στην οποία ορίζεται ότι οι τεχνητά σχηματιζόμενοι γεωλογικοί φραγμοί πρέπει να έχον πάχος τουλάχιστον 0,5 μέτρα"».