Ζήτημα παραβίασης της Συνταγματικής αρχής της αναλογικότητας θέτει η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής για την επιβολή προστίμων για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας βάσει εισοδήματος.

"Σε κάθε περίπτωση, η θέσπιση διοικητικών ποινών βάσει εισοδηματικών κριτηρίων δεν έχει εσωτερική συνάφεια με την εκάστοτε τελεσθείσα παράβαση και συνεπώς τίθεται ζήτημα τήρησης της αρχής της αναλογικότητας", αναφέρει η σχετική έκθεση που αναρτήθηκε στο site του κοινοβουλίου για να συνοδεύει το σχετικό νομοσχέδιο στην συζήτηση την Πέμπτη και την ψήφιση του στην Ολομέλεια.

Και διευκρινίζει: "αποτελεί βεβαίως έτερο ζήτημα η λήψη υπόψη εισοδηματικών κριτηρίων για την επιμέτρηση διοικητικής ποινής εντός των πλαισίων ποινών, τα οποία τίθενται απότον νόμο".

"Επίσης, στο πλαίσιο του άρθρου 43 παρ. 2 εδ. β΄ του Συντάγματος, ως ανωτέρω, οι όροι εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια χρήζουν διευκρίνισης, όπως επίσης και το είδος των δεδομένων που συλλέγονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή και άλλες αρχές και δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, όπως και ο τρόπος αξιολόγησής τους από τα αρμόδια όργανα", υπογραμμίζει.

Πρέπει ωστόσο να τονιστεί ότι η έκθεση έχει γνωμοδοτικό και όχι δεσμευτικό χαρακτήρα ακόμα και αν προαναγγέλλει ακυρώσεις διατάξεων από το ΣτΕ. Επίσης, δεν αποκλείεται να υπάρξουν κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής περαιτέρω νομοτεχνικές βελτιώσεις από την ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών που θα ξεκαθαρίζουν κάθε συνταγματική ένσταση.

Σε κάθε περίπτωση, η ΕπιστημονικήΥπηρεσίατου κοινοβουλίου για το επίμαχο άρθρο 28 παρ. 4 του σχετικού νομοσχεδίου αναφέρει:

"Στις προτεινόμενες ρυθµίσεις ορίζονται τα εξής:

3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κατατάσσονται στις κατηγορίες των παραγράφων 1 και 2 οι παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και καθορίζονται τα διοικητικά πρόστιμακαι κυρώσεις ανά κατηγορία παράβασης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.Για κάθε κατηγορία παράβασης προβλέπονται τα ίδια διοικητικά πρόστιµα και οι ίδιες διοικητικές κυρώσεις. Με την ίδια απόφαση εξειδικεύονται τα διοικητικά πρόστιμα ανά κατηγορία παράβασης, για τις παραβάσεις χαμηλής επικινδυνότητας έως και εκατό (100) ευρώ, για τις παραβάσεις μεσαίας επικινδυνότητας από εκατό ένα (101) έως και τριακόσια (300) ευρώ και για τις παραβάσεις υψηλής επικινδυνότητας από τριακόσια ένα (301) έως και εξακόσια (600) ευρώ.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται η διαδικασία βεβαίωσης και επιβολής αυτών από τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία είσπραξης των βεβαιωμένων διοικητικών προστίμων της παραγράφου 3. Με την ίδια απόφαση επιτρέπεται, προκειμένου τα επαπειλούμενα διοικητικά πρόστιμα να επιτελούν αποτελεσματικά την προληπτική και κυρωτική λειτουργία τους, να θεσπίζονται εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, µε βάση τα οποία μπορείνα αυξάνεται το ύψος των διοικητικών προστίμωνπου προβλέπεται για τις ανωτέρω κατηγορίες παραβάσεων και κατ’ ανώτατο όριο μέχρι το τριπλάσιο του βασικού προστίμου. Για την έκδοση της απόφασης αυτής μπορεί να λαμβάνονται υπόψη δεδομένααπό την Ελληνική Στατιστική Αρχή και άλλες αρχές και επιστημονικούς ή άλλους φορείς, δηµόσιους ή ιδιωτικούς».

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 43 του Συντάγματος ορίζονται τα εξής:

"Ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Υπουργού επιτρέπεται η έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων, µε ειδική εξουσιοδότηση νόμουκαι μέσαστα όριά της. Εξουσιοδότηση για έκδοση κανονιστικών πράξεων από άλλα όργανα της διοίκησης επιτρέπεται προκειμένου να ρυθμιστούν ειδικότερα θέματα ή θέματα µε τοπικό ενδιαφέρον ή µε χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό.

Παρατηρείται ότι τα θέματα, τα οποία προτείνεται να καταστούν αντικείμενο υπουργικής απόφασης, δηλαδή το ύψος των απειλούμενων διοικητικών ποινών (προστίμων) για παραβάσεις των κανόνων οδικής κυκλοφορίας, δεν είναι ειδικότερα θέματα ή θέματα µε τοπικό ενδιαφέρον ή µε χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό. Άλλωστε, ως αναγκαίο συμπλήρωμα των κανόνων που περιγράφουν τη διοικητική παράβαση, εκφράζουν αξιολογήσεις της έννομης τάξης για την ύπαρξη διοικητικού αδίκου σε έναν εξαιρετικά σημαντικό τομέα ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως η οδική κυκλοφορία.

Ως εκ τούτου, δεν μπορούν, κατά το Σύνταγμα, να αποτελέσουν αντικείμενο κατ’ εξουσιοδότηση εκδιδόµενης υπουργικής απόφασης. Σε κάθε δε περίπτωση, η θέσπιση διοικητικών ποινών βάσει εισοδηµατικών κριτηρίων δεν έχει εσωτερική συνάφεια µε την εκάστοτε τελεσθείσα παράβαση και, συνεπώς, τίθεται ζήτημα τήρησης της αρχής της αναλογικότητας. Αποτελεί, βεβαίως, έτερο ζήτηµα η λήψη υπόψη εισοδηµατικών κριτηρίων για την επιµέτρηση διοικητικής ποινής, εντός των πλαισίων ποινών, τα οποία πάντως τίθενται από τον νόµο.

Επίσης, στο πλαίσιο του άρθρου 43 παρ. 2 εδ. β΄ του Συντάγματος, ως ανωτέρω, οι όροι εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια χρήζουν διευκρίνισης, όπως επίσης και το είδος των δεδομένων που συλλέγονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή και άλλες αρχές και δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, όπως και ο τρόπος αξιολόγησής τους από τα αρμόδια όργανα".

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις