Η ένσταση αντισυνταγματικότητας για το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, εστιάζει στις διατάξεις που αφορούν στην αλλαγή του κανονισμού της ΔΕΗ σχετικά με το προσωπικό της επιχείρησης και την καταστρατήγηση της επιχειρησιακής σύμβασης.

Σύμφωνα με το κείμενο της ένστασης αυτή υποβάλλεται «ως προς το άρθρο 3 με το τίτλο «Προσλήψεις προσωπικού αορίστου χρόνου», ειδικότερα δε ως προς την παράγραφο 5 αυτού, που προβλέπει τα εξής: «Οι συμβάσεις αορίστου χρόνου που καταρτίζονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο διέπονται από τις κείμενες κάθε φορά διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που ρυθμίζουν τις σχέσεις εργοδότη και εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα και από τις διατάξεις της προκήρυξης, κατά παρέκκλιση από την ισχύουσα στην επιχείρηση Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή από τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ ή από οποιαδήποτε άλλη επιχειρησιακή συμφωνία, ρύθμιση ή συνήθεια, ιδίως ως προς τις αποδοχές των νεοπροσλαμβανόμενων, τις άδεις, τις κάθε είδους προσαυξήσεις των αποδοχών, τα επιδόματα και λοιπές παροχές, καθώς και τους όρους και τη διαδικασία των απολύσεων. Ειδικότερα, συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου των προσλαμβανομένων που συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, μπορείς να καταγγέλλονται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. Η πιο πάνω προτεινόμενη διάταξη αντίκειται στα άρθρα 4 παρ. 1, 22 παρ. 1,23 παρ. 1 και 22 παρ. 2 του Συντάγματος».

Το νομοσχέδιο ξεκίνησε να συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια και η συζήτηση αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο. Κατά πάσα πιθανότητα με ονομαστική ψηφοφορία.