Ανατροπή σκηνικού σε ότι αφορά την διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων. Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι για να πραγματοποιηθούν ομαλά οι Πανελλήνιες 2021, η Γ’ Λυκείου θα κλείσει νωρίτερα.

Αναλυτικά η ημερομηνία και η απόφαση

H Γ’ Λυκείου αναμέμεται να κλείσει την Τετάρτη 2 Ιουνίου, σύμφωνα με τροποποιητική απόφαση που υπέγραψε η υφυπουργός παιδείας Ζέττα Μακρή.

Τονίζεται, ότι οι υπόλοιπες τάξεις του Λυκείου και τα Γυμνάσια κλείνουν στις 11 Ιουνίου.

Ακολουθεί ολόκληρη η απόφαση από το υπουργείο Παιδείας:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄167),

β. της περίπτ. β΄ της παρ. 2 και την παρ. 3 του άρθρου 89 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114),

γ. της παρ. 4 του άρθρου 1 της αρ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 ΥΑ «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β΄ 2005).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),και παραμένει εν ισχύ δυνάμει της περ. 22 του άρθρου119 του ν.4622/2019 (Α΄133).

3. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α 119).

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

5. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

6. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

7. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).

8. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ Α΄ 90/1-5-2020, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄104) και παρατάθηκε με το άρθρο 94 του ν. 4790/2021 (Α΄48).

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται από αυτόν, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Φ.1/Γ/ εισήγηση του άρθρου 24 του ν.4270/2014 (Α΄143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ.6 του ν.4337/2015 (Α΄129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

10. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι άμεσοι κίνδυνοι από τη διάδοση του νέου κορονοϊού COVID-19,

Αποφασίζουμε

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 48293/ΓΔ4/27-4-2021 υπουργικής απόφασης που τιτλοφορείται ως «Λήξη μαθημάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διδακτικού έτους 2020-2021, (Β’ 1767), η οποία αντικαθίσταται ως εξής:

Ορίζεται ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2020-2021 των ημερησίων και εσπερινών Γυμνασίων, Ειδικών Γυμνασίων, ημερησίων και εσπερινών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών Λυκείων και Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας, η 11η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή. Για τη Γ’ τάξη των ημερησίων και εσπερινών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών Λυκείων και Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας, ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2020 – 2021 ορίζεται η 2α Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη.

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις