Δύο νέες υπηρεσίες ασύλου μεταναστών

Δύο νέες υπηρεσίες ασύλου μεταναστών
Με 674 άτομα θα επανδρωθούν οι υπηρεσίες ασύλου μεταναστών και της "πρώτης υποδοχής", σύμφωνα με δύο σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων, τα οποία κατατέθηκαν για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ειδικότερα, τα δύο αυτά διατάγματα για την οργάνωση και λειτουργία υπηρεσίας ασύλου και της "πρώτης υποδοχής" μεταναστών στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, θα προκαλέσουν ετήσια επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό ύψους 8.042.100 ευρώ.

Σύμφωνα με τα διατάγματα, στην κεντρική υπηρεσία ασύλου δημιουργούνται 52 οργανικές θέσεις προσωπικού και 180 θέσεις στις περιφερειακές υπηρεσίες της, ενώ στην υπηρεσία "πρώτης υποδοχής", δημιουργούνται 36 οργανικές θέσεις και 406 θέσεις στις περιφερειακές υπηρεσίες της.

Και οι δύο αυτές υπηρεσίες (ασύλου και "πρώτης υποδοχής") θα στελεχωθούν από δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι μετατάσσονται, μεταφέρονται ή αποσπώνται από υπηρεσίες του Δημοσίου, ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), ύστερα από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, αλλά και από προσωπικό που προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.

Να σημειωθεί ότι στην υπηρεσία ασύλου προβλέπεται η πρόσληψη προσωπικού και με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

Ακόμη, με τα διατάγματα καθορίζεται η οργάνωση και η λειτουργία των δύο νέων υπηρεσιών, όπως και η διάρθρωσή τους και οι αρμοδιότητες των τμημάτων τους, τόσο σε επίπεδο κεντρικών υπηρεσιών όσο περιφερειακών.