Ο Κινέζος αξιωματούχος θα επισκεφτεί επίσης τη Σερβία την Ουγγαρία και τη Βόρεια Μακεδονία με στόχο τη διερεύνηση των δυνατοτήτων εμβάθυνσης της αμυντικής συνεργασίας της Κίνας με χώρες από την Ευρώπη.

g]kfnsf nflu rLgsf /fhb”t xp ofG5Lnufot
sf7df8f}F, !$ dlª;/ M
rLgsf] /fHokl/ifb ;b:o tyf /IffdGqL j]O km]ªx] g]kfnsf] e|d0fsf qmddf lqe’jg cGt//fli6«o ljdfg:ynaf6 aflxl/g’ x”Fb} . t:jL/ M k|bLk/fh jGt÷ /f;;

Η επίσκεψη αυτή έρχεται σε μία στιγμή που οι σχέσεις της Κίνας με τις Ηνωμένες Πολιτείες οξύνονται και οι δύο πλευρές επαναπροσδιορίζουν τον βαθμό συνεργασίας τους με διάφορες χώρες της Ευρώπης.

Ο κ. Φενγκέ θα έχει συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογό του Νίκο Παναγιωτόπουλο. Πιθανότατα οι Κινέζοι θα προτείνουν κάποιο πεδίο συνεργασίας. Να θυμίσουμε πως πέρυσι την άνοιξη η Κίνα συμμετείχε στη Διεθνή ανθρωπιστική κινητοποίηση στέλνοντας υγειονομικό υλικό στην Ελλάδα. Είναι δεδομένο πάντως ότι υπάρχουν δυσκολίες για πιο στρατηγικές συνεργασίες καθώς η Ελλάδα είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ με ότι αυτό συνεπάγεται.

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις