Εκπροσωπώντας τον Όµιλο και τις εταιρείες του Οµίλου, οι κ.κ. Μάνος Κανάκης, διευθυντής Προµηθειών της INTRASOFT International και Γιάννος Κοντραφούρης, διευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας και ΕΚΕ της INTRASOFT International παρέδωσαν το υλικό στον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, στις αποθήκες του Υπουργείου στην Αθήνα.

Είναι σηµαντικό να προστεθεί ότι η εν λόγω παράδοση έγινε εντός του καθορισµένου χρονικού πλαισίου και ο Όµιλος INTRACOM αποτελεί έναν από τους πρώτους οµίλους που στηρίζουν µε παραδοτέο υλικό το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, έπειτα από την αναγγελία της δωρεάς στις αρχές του Απριλίου.

Η δωρεά και η παράδοση και των 50 αναπνευστήρων πίεσης ενισχύουν έµπρακτα το έργο που επιτελεί το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Εθνικού Συστήµατος Υγείας σε όλη τη χώρα.