Στον συντονισμό της σύνταξης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης, αλλά και στην παρακολούθηση και τον συντονισμό της υλοποίησης των προγραμμάτων, αποβλέπει η τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Πτωχευτικού Κώδικα, μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης που συστήθηκε. Πρόκειται για μια ανεξάρτητη υπηρεσία και προβλέπεται διορισμός διοικητή, bonus για στόχους, και συμβόλαιο απόδοσης του επικεφαλής με τον Υπουργό Οικονομικών.

Ο κρατικός προϋπολογισμός θα επιβαρυνθεί με ετήσια δαπάνη που αγγίζει τα 870.000 ευρώ, στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται:

  • αμοιβή του διοικητή στα 56.000 ευρώ το έτος
  • 50.000 ευρώ επίδομα θέσης ευθύνης στους προϊσταμένους των νέων μονάδων
  • 148.000 ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων
  • 216.000 από τη σύσταση 8 θέσεων συνεργατών που θα συνεπικουρούν το έργο του διοικητή
  • 400.000 ευρώ από την κάλυψη του ήμισυ των συνιστώμενων θέσεων με προσλήψεις προσωπικού.

Η επιτροπή που θα πλαισιώσει τον διοικητή, ο οποίος θα διευθύνει την πορεία της υλοποίησης του αναπτυξιακού σχεδίου, θα απαρτίζεται από τον Υφυπουργό Δημοσιονομικής Πολιτικής Θεόδωρο Σκυλακάκη, τον Υφυπουργό Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου Άκη Σκέρτσο, τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρη Σκάλκο, τον προϊστάμενο του Οικονομικού Γραφείου, Αλέξη Πατέλη, και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων, Μιχάλη Αργυρού.

Επιπροσθέτως, προβλέπεται δαπάνη ύψους 1,24 εκατ. ευρώ από τη δυνατότητα σύναψης έως και 2 συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, για την υποστήριξη της υποβολής του Σχεδίου Ανάκαμψης στην Κομισιόν.

Συγκεκριμένα:

  • πιθανή δαπάνη 29.000 ευρώ για επιπλέον ανταμοιβή – μπόνους στον Διοικητή για επίτευξη στόχων
  • 110.000 ευρώ εφάπαξ δαπάνη για τον αναγκαίο υλικοτεχνικό εξοπλισμό
  • πιθανή δαπάνη για επιπλέον ανταμοιβή στο προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας σε περίπτωση επίτευξης στόχων.

Η τροπολογία

Η τροπολογία περί της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, η οποία λήγει αυτοδικαίως την 3η/3/2027, αποβλέπει στον συντονισμό της σύνταξης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης, με σκοπό την παρακολούθηση και τον έλεγχο της υλοποίησης των προγραμμάτων, χρηματοδοτημένα με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης που πρόκειται να διατεθούν στην Ελλάδα.

Η ειδική υπηρεσία έχει τη δυνατότητα για σύναψη δύο συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με σύμβουλο κύρους, η οποία θα είναι δυνατή:

  • για την πιστοποίηση του λογικού κόστους υλοποίησης των προγραμμάτων και μεταρρυθμίσεων
  • για την υποστήριξη της προετοιμασίας σύνταξης του Εθνικού Σχεδίου που θα προταθεί στην ΕΕ.

Σύμφωνα με την τροπολογία, ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Οικονομικών, θα διορίσουν με κοινή απόφαση τον διοικητή. Η θητεία θα είναι τριετής και υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης με όμοια απόφαση, μέχρι και την ημερομηνία κατάργησης της υπηρεσίας.

Οι αποδοχές του διοικητή θα είναι αυτές του Γενικού Γραμματέα του άρθρου 41 του ν. 4622/2019, ενώ σημειώνεται πως το σύνολο των αποδοχών και του bonus, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 85% του ανώτατου ορίου της περ. α’ της παρ.3 του άρθρου 28 του ν.4354/2015. Ταυτόχρονα, θα υπογράψει συμβόλαιο απόδοσης με τον υπουργό Οικονομικών. Αυτό θα ορίζει τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους, και θα προβλέπει και το bonus σε περίπτωση επίτευξης στόχων.

Η δομή οργάνωσης

Η Ειδική Υπηρεσία θα αποτελείται από τρεις Διευθύνσεις και επτά τμήματα, ενώ συνιστάται Γραφείο Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας, το οποίο επικουρεί τον Διοικητή στην άσκηση των καθηκόντων του. Παράλληλα, θα συσταθούν έως και οκτώ θέσεις συνεργατών για πιθανές ανάγκες του γραφείου, μεταξύ των οποίων οι τρεις μπορούν να είναι μετακλητοί, και οι αποδοχές τους ορίζονται από τις διατάξεις περί μετακλητών υπαλλήλων του ν. 4354/2015.

Επιπροσθέτως, θα συσταθούν σαράντα θέσεις προσωπικού, και αναλυτικότερα: 29 θέσεις κατηγορίας ΠΕ , 4 θέσεις κατηγορίας ΤΕ, 5 θέσεις κατηγορίας ΔΕ και 2 θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής. Οι θέσεις αυτές καλύπτονται, τουλάχιστον κατά το ήμισυ, με  αποσπάσεις μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που απασχολούνται στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.

Αξίζει να σημειωθεί πως, δύναται να καλυφθούν και με προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τρία έτη, με δυνατότητα επέκτασης κατά μια μόνο φορά και κατά ίσο χρονικό διάστημα, με σχέση έμμισθης εντολής.