Τα μέλη του συνδέσμου κ.κ Κωνσταντίνος Κόκκαλης (Πρόεδρος Intrasoft International) και Μάρκος Βερέμης (Συνιδρυτής, CEO Upstream) που συντονίζουν την προσπάθεια κατάφεραν μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να «συνδέσουν» τον ΣΕΒ με το οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων, παράγοντας παράλληλα προτάσεις που υιοθετήθηκαν από την πολιτεία.

Ο κ. Μάρκος Βερέμης

Στο ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας είχαν να αντιμετωπίσουν δύσκολα δεδομένα και προκλήσεις:

 • Χαμηλή καινοτομική ικανότητα, χαμηλή τεχνολογική ένταση με τις δραστηριότητες υψηλής και μέσης/υψηλής τεχνολογικής έντασης στο 17% στον κλάδο της μεταποίησης έναντι 46,5% του Μ.Ο. ΕΕ.

 • Περιορισμένες επενδύσεις σε έρευνα & ανάπτυξη από τις ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν μόλις το 33% των ακαθάριστων εγχώριων δαπανών για έρευνα & ανάπτυξη. (Είναι ενδεικτικό ότι  η συνεισφορά των καινοτόμων προϊόντων στον συνολικό κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων δεν ξεπερνά το 23,8%)

 • Την πολύ περιορισμένη συνεργασία βιομηχανίας & πανεπιστημίων στον τομέα της έρευνας & ανάπτυξης. (Σε σύνολο 123 χωρών η Ελλάδα καταλαμβάνει την 112η θέση σε αυτόν τον τομέα).
 • Το γεγονός ότι το οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων που βασίζονται στην τεχνολογία δεν συνεργάζεται με τις μεγάλες επιχειρήσεις. Κατάσταση που μπορεί να ανατραπεί με  innovation districts και innovation hubs που αποδεδειγμένα μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη συνεργασιών, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

 • Την τεράστια υστέρηση στην αξιοποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας που παρουσιάζεται στην Ελλάδα όπου ενώ είναι υψηλά στους δείκτες Επιστημονικών Δημοσιεύσεων είναι πολύ χαμηλά στους αντίστοιχους δείκτες αιτήσεων Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Για παράδειγμα το 2018 στην Ολλανδία κατατέθηκαν 7.140 αιτήσεις για ευρεσιτεχνίες στην χώρα μας δεν ξεπέρασαν τις 120

Οι προτάσεις που γίνονται πράξη

Παρά το δυσμενές περιβάλλον όμως η ομάδα καινοτομίας του ΣΕΒ κατάφερε να υιοθετηθούν συγκεκριμένα μέτρα σε συγκεκριμένους άξονες δράσεων που συνεχίζονται. Συγκεκριμένα:

Για την ανάπτυξη του οικοσυστήματος των startups υιοθετήθηκαν οι:

 • Σύσταση Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων – Elevate Greece
 • Φορολογική μεταχείριση των stock options: φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, η υπεραξία με 5%.
 • Κίνητρα για angel investors: Το 50% του ποσού που επενδύεται αφαιρείται από τον τελικό φόρο εισοδήματος.
 • Υπεραποσβέσεις 200% για δαπάνες R&D (έναντι 130% που ήταν)
 • Χρήση ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο των δαπανών R&D

Για την Ενίσχυση της Εφαρμοσμένης Έρευνας και Ανάπτυξη Δ.Ι. υιοθετήθηκε η:

 • Σύσταση ΕΣΕΤΕΚ με παράλληλη συμμετοχή της βιομηχανίας στη χάραξη εθνικής στρατηγικής για την Έρευνα και την Τεχνολογία

Για τη Διασύνδεση Έρευνας, Startups και Επιχειρήσεων η:

 • Ανάπτυξη ζώνης καινοτομίας στην Αθήνα (Innovation District)

Οι δράσεις που «τρέχουν» και αυτές που προγραμματίζονται

Για το 2020 έχουν αναληφθεί οι εξής πρωτοβουλίες: 

 • Talent-led Technology Investments. Προσέλκυση ξένων επενδύσεων βασισμένων στην τεχνολογία.
 • Χορηγία λογισμικού από την Ομάδα Καινοτομίας για την επέκταση της λειτουργικότητας της πλατφόρμας ELEVATE GREECE.
 • Matchmaking με συμμετοχή στη λειτουργία της πλατφόρμας ELEVATE GREECE ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική διασύνδεση με ΜμΕ και βιομηχανία αλλά και ενημέρωση σε συνεργασία με funds των επιχειρηματιών μελών ΣΕΒ για καινοτόμες ιδέες και λύσεις που προσφέρονται από startups ή από IP licensing.

Εν τω μεταξύ προγραμματίζονται έως το 2023 η ενίσχυση του ρόλου του ΣΕΒ στο Οικοσύστημα Καινοτομίας με:

 • Ανάπτυξη συνεργασιών με συνδέσμους όπως ο ΣΕΚΕΕ για την από κοινού προώθηση θέσεων και προτάσεων.
 • Διεύρυνση της βάσης μελών του ΣΕΒ με μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που στηρίζονται στην τεχνολογική καινοτομία.
 • Ενίσχυση του ρόλου του ΣΕΒ στη Ζώνη Καινοτομίας στο Χρωπει.

Επίσης συζητείται στην ομάδα η Ενίσχυση της Καινοτομικής Δραστηριότητας Βιομηχανίας & Επιχειρήσεων με:

 • Διαμεσολάβηση για την ανάπτυξη συνεργασιών με Startups & Πανεπιστήμια
 • Ενημέρωση για αναδυόμενες τεχνολογίες και καινοτόμες λύσεις. Ανάδειξη καλών παραδειγμάτων.
 • Ενημέρωση για τη σημασία του IP και για διαθέσιμα IP licenses
 • Ενημέρωση για τη χρηματοδότηση των προτάσεων καινοτομίας

καθώς και η Ενίσχυση Εφαρμοσμένης Έρευνας και Ανάπτυξη Δ.Ι. με έμφαση σε:

 • Θεσμική κατοχύρωση υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης σε όλες τις σχολές STEM
 • Συμμετοχή της βιομηχανίας σε προγράμματα διδακτορικών σπουδών
Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις