Οι τρεις μεγάλοι τηλεπικοινωνιακοί όμιλοι (OTE, Vodafone, Wind), εταιρείες πληροφορικής, αλλά και όμιλοι που μέχρι τώρα δεν είχαν παρουσία σε ψηφιακά έργα, διεκδικούν το έργο της ψηφιοποίησης των έγχαρτων αρχείων άνω των 600 εκατ. σελίδων του συνόλου των 390 Υποθηκοφυλακείων της χώρας, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 310 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα προσφορές κατέθεσαν οι:

  • ΟΤΕ
  • Vodafone – Cosmos Business Systems – Geoanalysis – Q&R
  • Wind – Iron Mountain.
  • Unisystems – Onex
  • Intrasoft International – Profile
  • Globitel, Master, Όμιλος Μυτιληναίου.

Η προκήρυξη του μεγάλου έργου έγινε στις 12 Νοεμβρίου 2021 και μετά από δυο παρατάσεις της καταληκτικής ημερομηνίας οι ενδιαφερόμενοι υπέβαλαν τους φακέλους τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι υποψήφιοι δεν κατέθεσαν προσφορές για όλα τα τμήματα του έργου. Ωστόσο, οι επιμέρους λεπτομέρειες αναμένεται να γίνουν γνωστές την ερχόμενη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου, οπότε και αναμένεται να αποσφραγιστούν οι φάκελοι των προσφορών.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο υποδιαιρείται σε πέντε τμήματα στα οποία ομαδοποιούνται τα υποθηκοφυλακεία των 13 Περιφερειών της χώρας, ενώ στο πρώτο τμήμα περιλαμβάνεται και η δημιουργία του πληροφοριακού συστήματος καθώς και οι απαραίτητες ψηφιακές εφαρμογές.

Μετά την Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», θα συμβεί το ίδιο για την «Οικονομική Προσφορά» και τα «∆ικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου».

Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός τριάντα εργασίμων ημερών από την αποσφράγιση.

Η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο με έναν ανάδοχο ανά τμήμα, δηλαδή συνολικά με 5 οικονομικούς φορείς. Στη συνέχεια, οι ανάδοχοι θα κληθούν να υπογράψουν επιμέρους εκτελεστικές συμβάσεις, ανάλογα με τις ανάγκες της Ελληνικό Κτηματολόγιο ΑΕ, των οποίων το συνολικό τίμημα, καθώς και τα χρονοδιαγράμματα δεν είναι γνωστά εκ των προτέρων.

Αντικείμενο του έργου

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ψηφιοποίηση του συνόλου των αρχείων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών και του συστήματος ενεχύρων, καθώς και η υλοποίηση ηλεκτρονικών εφαρμογών και Πληροφοριακού Συστήματος, στο οποίο και θα διατηρείται το ψηφιακό αρχείο.

Το Πληροφοριακό Σύστημα θα δίνει με web services τη δυνατότητα αξιοποίησής του από άλλα πληροφοριακά συστήματα του φορέα (πχ. Σύστημα Πληροφορικής του Εθνικού Κτηματολογίου – ΣΠΕΚ), καθώς και πρόσβαση σε πολίτες, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, κ.ά.

Η ψηφιοποίηση περιλαμβάνει «τόσο τη σάρωση των Τίτλων – Ομάδων Εγγράφων (Βιβλίων) όσο και την καταχώρηση των στοιχείων τους σε εξειδικευμένο σύστημα διαχείρισης εγγράφων & ψηφιακών αρχείων, ώστε να δημιουργηθεί ένα επίσημο ψηφιακό αντίγραφο του συστήματος το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιείται εφεξής για να διενεργείται έρευνα στα στοιχεία του υποθηκοφυλακείου».

Ψηφιοποίηση με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης

Πρόκειται για ένα από τα έργα που έχουν ενταχθεί στο ταμείο Ανάκαμψης μαζί με άλλα μεγάλα έργα ψηφιοποίησης εγγράφων. Ο συνολικός προϋπολογισμός των διαγωνισμών ψηφιοποίησης προσεγγίζει το ένα δισεκατομμύριο ευρώ, ενώ έχουν συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυστηρά χρονοδιαγράμματα υλοποίησης. Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί πως θα υπάρχουν ανάδοχοι και στα εννέα έργα ψηφιοποίησης μέχρι το τέταρτο τρίμηνο του 2022 και πως μέχρι το τέταρτο τρίμηνο του 2023 θα έχει ψηφιοποιηθεί το 30% των χάρτινων φακέλων.

Το δεύτερο έργο ψηφιοποίησης που θα προκηρυχθεί από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος είναι αυτό των οικοδομικών αδειών. Στις πολεοδομίες της χώρας βρίσκονται σήμερα, σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου 400.000.000 σελίδες χάρτινου αρχείου οικοδομικών αδειών.

Τα υπόλοιπα έργα αφορούν την ψηφιοποίηση περίπου 300.000.000 σελίδων του συστήματος Δικαιοσύνης, περίπου 190.000.000 εξετάσεις απεικόνισης διαφόρων μεγεθών του συστήματος δημόσιας υγείας, γύρω στις 55.000.000 φυσικές των Γενικών Αρχείων του Κράτους, περίπου 61.500.000 σελίδες του συστήματος μετανάστευσης και ασύλου, γύρω στις 17.000.000 φυσικές σελίδες απαλλοτριώσεων και γύρω στα 7.000.000 φυσικά αρχεία ναυτιλιακών υποθέσεων.

Πηγή: euro2day

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις