Με ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών για χρέη προς τον Σωκράτη Φυτανίδη κινδυνεύει ο Ατρόμητος. Το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ επέβαλε στην "κυανόλευκη" ΠΑΕ τη συγκεκριμένη τιμωρία, επειδή ο σύλλογος χρωστάει στον άλλοτε παίκτη του τους τόκους της οφειλής του, ωστόσο ο Ατρόμητος μπορεί να εξοφλήσει το χρέος του μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες, προκειμένου να γλιτώσει την αφαίρεση βαθμών.

Στο μεταξύ, δύο αποφάσεις που αφορούν τον Παναθηναϊκό εξέδωσε το Διαιτητικό Δικαστήριο, το οποίο όρισε ο Χρήστος Μπούρμπος να εξοφληθεί σε δύο και ο Γενς Βέμερ σε πέντε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Τέλος, στην Σπάρτη επιβλήθηκε αφαίρεση τριών βαθμών για χρέη προς τον Γιάννη Παπαγιωτόπουλο, την οποία οι Λάκωνες αποφεύγουν, εφόσον εξοφλήσουν τον παίκτη μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες. Επίσης, το Διαιτητικό Δικαστήριο ενεργοποίησε ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών στη Σπάρτη για χρέη προς τον Θανάση Δεινόπαπα, ωστόσο ο σύλλογος έχει τη δυνατότητα να πληρώσει τη συγκεκριμένη οφειλή μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες και να ξαναπάρει τους βαθμούς.

Οι αποφάσεις που έλαβε το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ κατά την τελευταία συνεδρίασή του έχουν ως εξής:

"Επιβάλλει στην καθής η αίτηση Π.Α.Ε. με την επωνυμία Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ Π.Α.Ε., μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή Ιωάννη Παπαγιωτόπουλου, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 556/2018 τελεσίδικης απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο., την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.

Επιβάλλει στην καθής η αίτηση Π.Α.Ε. με την επωνυμία «Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρία Α.Π.Σ. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1923», μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος επαγγελματία ποδοσφαιριστή Σωκράτη Φυτανίδη του Γερασίμου, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της υπ’ αριθμ. 6/2018 τελεσίδικης αποφάσεως του Δ.Δ.Π./Ε.Π.Ο., ειδικότερα δε μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση των επιδικασθέντων με την εν λόγω απόφαση νομίμων τόκων της επίμαχης και αναφερόμενης σ’ αυτήν χρηματικής οφειλής, την ποινή της αφαιρέσεως τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποιήσεως της παρούσας.

Ενεργοποιεί σε βάρος της καθής η αίτηση Π.Α.Ε. με την επωνυμία «Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ Π.Α.Ε.» την επιβληθείσα με την υπ’ αριθμ. 79/2018 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου ποινή της αφαιρέσεως τριών (3) βαθμών, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή Αθανασίου Δεινόπαπα, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 208/2018 τελεσίδικης απόφασης της Π.Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο., εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από της επομένης ημέρας της κοινοποιήσεως της παρούσας αποφάσεως.

Συνεκδικάζει α΄) την από 05.10.2018 και υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Ο. 33456/17.10.2018 αίτηση και β΄) την από 07.11.2018 και υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Ο. 37224/07.11.2018 αίτηση (ανταίτηση).
Απορρίπτει την από 05.10.2018 και υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Ο. 33456/17.10.2018 αίτηση.
Δέχεται την από 07.11.2018 και υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Ο. 37224/07.11.2018 αίτηση (ανταίτηση).
Ορίζει όπως, η επιδικασθείσα στον επαγγελματία ποδοσφαιριστή Χρήστο Μπούρμπο του Ευαγγέλου δυνάμει της υπ’ αριθμ. 316/2018 αποφάσεως της Π.Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο. χρηματική απαίτηση, ποσού τριάντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (38.374,55 € ) πλέον των νομίμων τόκων κατά τους ορισμούς στο διατακτικό της προαναφερθείσας αποφάσεως, καταβληθεί/εξοφληθεί από την υπόχρεη (ανταιτούσα) ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ – Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρία», μετά παρακράτηση και απόδοση στην Ε.Π.Ο. της υπέρ αυτής αντιστοιχούσας ποσοστιαίας αναλογίας δυνάμει της υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 39710/18.11.2013 αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, σε δύο (2) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, της πρώτης τούτων καταβλητέας εντός δέκα (10) ημερών από της εκδόσεως και γνωστοποιήσεως σ’ αυτήν της παρούσας αποφάσεως, της δε άλλης μέχρι την αντίστοιχη ημέρα του επόμενου μήνα.- Σε περίπτωση μη καταβολής ολόκληρου του ποσού αμφοτέρων των δόσεων, θα καθίσταται και πάλι δυνατή η επιβολή των κατ’ άρθρο 24 Κ.Ι.Μ.Π. ποινών μετά τήρηση της προς τούτο προβλεπόμενης διαδικασίας.

Συνεκδικάζει α΄) την από 05.10.2018 και υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Ο. 35558/29.10.2018 αίτηση και β΄) την από 07.11.2018 και υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Ο. 37233/07.11.2018 αίτηση (ανταίτηση).
Απορρίπτει την από 05.10.2018 και υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Ο. 35558/29.10.2018 αίτηση.
Δέχεται την από 07.11.2018 και υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Ο. 37223/07.11.2018 αίτηση (ανταίτηση).
Ορίζει όπως, η επιδικασθείσα στον επαγγελματία ποδοσφαιριστή Jens Alexander Wemmer του Jochen) δυνάμει της υπ’ αριθμ. 306/10.05.2018 αποφάσεως της Π.Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο. χρηματική απαίτηση, ποσού ενενήντα τριών χιλιάδων εκατόν είκοσι εννέα ευρώ και οκτώ λεπτών (93.129,08 € ) πλέον των νομίμων τόκων πλέον των νομίμων τόκων κατά τους ορισμούς στο διατακτικό της προαναφερθείσας αποφάσεως, καταβληθεί / εξοφληθεί από την υπόχρεη (ανταιτούσα) ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ – Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρία», μετά παρακράτηση και απόδοση στην Ε.Π.Ο. της υπέρ αυτής αντιστοιχούσας ποσοστιαίας αναλογίας δυνάμει της υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 39710/18.11.2013 αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, σε πέντε (5) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, της πρώτης τούτων καταβλητέας εντός δέκα (10) ημερών από της εκδόσεως και γνωστοποιήσεως σ’ αυτήν της παρούσας αποφάσεως, κάθε μιας δε εκ των λοιπών τεσσάρων μέχρι την αντίστοιχη ημέρα εκάστου επόμενου μήνα.- Σε περίπτωση μη καταβολής οποιασδήποτε εκ των πέντε (5) δόσεων, θα καθίσταται και πάλι δυνατή η επιβολή των κατ’ άρθρο 24 Κ.Ι.Μ.Π. ποινών μετά τήρηση της προς τούτο προβλεπόμενης διαδικασίας".

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις